معابر شهری دشتک

معابر شهری دشتک

۳-۱ معابر اصلی درجه یک:

این مجموعه معابر به طول تقریبی ۱۴۹۰ و عرض متغیر ۹ الی ۱۸ متر به عنوان مهمترین عامل پیوند دهندهء عناصرِ سازندهء روستا با محورهای اصلی شامل راه بین شهری و روستای موجود عمل می نمایند. معابر موجود فاقد پوشش آسفالت بوده و عمدتاً  با راستای شرقی-غربی امتداد می یابند. ۲۶۰ متر از مجموع راههای فوق دارای جهت شمالی-جنوبی هستند.

۳-۲ معابر اصلی درجه۲:

این مجموعه از معابر روستایی مهمترین عناصر ارتباط دهندهء هر یک از بلوک های زیستیِ موجود در روستا و منابع تولید مزارع روستائیان و همچنین عاملی در جهت پیوند و برقراری ارتباطات عبوری روستائیان با معابر درجه یک روستا می باشند. مجموع طول راه های مذکور به طور تقریب ۲۴۰۰ و متوسط عرض آن ها بین ۸ الی ۱۶ متر می باشد. راه های مذکور عمدتاً دارای پوشش خاکی بوده و در جهات شرقی- غربی و شمالی و جنوبی تمرکز می یابند.

 ۴-۱ معابر فرعی درجه یک:

این مجموعه از معابر روستایی در حقیقت مکمل هخای عملکردی معابر اصلی درجه دو در روستا می باشند. مجموع طول ره های مذکور ۴۶۰۰ متر و متوسط عرض این معابر عمدتاً ۷ متر و فاقد پوشش مناسب می باشند

۴-۲معابر فرعی درجه ۲:

 این دسته از معابر شامل دسترسی های محدودی می باشد که در سطح روستا و بویژه در محدودهء بافت های قدیمی گسترش می یابند. به لحاظ کارکردشناسی این دسته از معابر در تداوم و تکمیل عملکرد معابر فرعی دره یک و به جهت اصل دسترسی خانوارهای روستایی عمل می کنند. متوسط عرض این معابر اغلب ۶ متر و طول آنها به ۸۱۴۲ متر بالغ می گردد.

۵٫ بن بست:

این مجموعه از معابر با طول تقریبی ۹۵۰ متر و با متوسط عرض ۲ الی ۴ متر به عنوان اولین مقطع دسترسی خانه های روستایی با فضای روستا مطرح می باشند. جهات دسترسی فوق متناسب با جهت گیری خانه های روستایی متغیر است.

http://mandir-dashtaki.blogfa.com/

نوشته شده توسط مدير سايت در سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۱ ساعت ۹:۴۶ ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.