عکسهایی از خوانین بختیاری

عکسهایی از خوانین بختیاری
 برای دیدن تصاویر بزرگتر روی تصاویر کلیک کنید
(تصاویر بزرگتر در پنجره جدید (پاپ آپ) باز خواهد شد. )
Photo46

عکس ۴۶
فایل های فشرده (۱۸۰۹×۳۳۳۷ پیکسل – ۱۱۸۶KB)
ایلخانی – پدر بزرگ بزرگ
ایران بختیار. رئیس ایل بختیاری . قرن ۱۹٫

عکس ۱۱۱
عکس (۷۵۰×۵۳۷ پیکسل)
فایل های فشرده (۲۳۱۲×۱۶۵۶ پیکسل – ۷۵۱KB)
حسین قلی خان ایلخانی (در مرکز نشسته)
با رؤسای طوایف مختلف بختیاری -کلاه سفید
و قاجار – کلاه مشکی

عکس ۱۳۵
عکس  (۵۹۰×۷۴۱ پیکسل)
حسین قلی خان ایلخانی

عکس ۱۲۷
عکس  (۶۵۸×۱۱۳۱ پیکسل)
نقاشی از اسفندیار خان،
 سردار اسعد اول

عکس ۱۳۶
عکس (۶۰۰×۸۳۴ پیکسل)
فایل های فشرده (۱۴۷۳×۲۰۴۷ پیکسل – ۱۲۴۸KB)
جعفر قلی خان سردار اسعد

عکس ۱۳۷
عکس  (۵۱۷×۷۲۰ پیکسل)
فایل های فشرده (۹۷۲×۱۳۵۴ پیکسل – ۲۶۸KB)
حاج ایلخانی (امام قلی خان)

عکس ۱۳۸
عکس  (۵۳۰×۷۲۰ پیکسل)
فایل های فشرده (۹۴۸×۱۲۸۹ پیکسل – ۲۶۷KB)
رضا قلی خان
برادر ایلخانی و حاج ایلخانی

عکس ۱۲۸
عکس  (۵۹۸×۸۷۹ پیکسل)
سپهدار، پسر ارشد حاج ایلخانی

عکس ۴۸
عکس  (۷۵۰×۱۱۲۹ پیکسل)
فایل های فشرده (۱۳۱۱×۱۹۷۴ پیکسل – ۲۰۵KB)
سردار اسعد – وزیر جنگ.

عکس ۴۷
عکس  (۷۵۰×۱۰۷۶ پیکسل)
فایل های فشرده (۲۱۸۰×۳۱۲۸ پیکسل – ۶۴۹KB)
امیر مفخم لطفعلی خان بختیار
یکی از قدرتمند ترین مردان در دوران پادشاهی احمد شاه قاجار و رضا خان پهلویدر ایران . پدربزرگ عمومی بختیار، عموی شاپور بختیار.

عکس ۱۵۷
عکس (۵۲۱×۷۵۰ پیکسل)
فایل های فشرده (۱۱۴۴×۱۶۴۸ پیکسل – ۵۶۹KB)
ابوالقاسم خان ضرغام
ضرغام السلطنه

عکس ۱۳۹
عکس  (۹۵۰×۶۳۳ پیکسل)
فایل های فشرده (۱۵۲۴×۱۰۱۵ پیکسل – ۴۰۰KB)
خان اصلی در تهران

عکس ۱۳۰
عکس  (۷۰۰×۹۴۵ پیکسل)
فایل های فشرده (۱۸۲۸×۲۴۶۸ پیکسل – ۸۲۹KB)
الیاس خان سمسام الملک
و بی بی خانم سلطان
پدر و مادر 
امیر همایون ایلخانیان بختیار

عکس ۱۳۴
فایل های فشرده (۲۶۸۳×۲۱۰۵ پیکسل – ۶۷۶KB)
سردار ظفر خسرو خان با کودکان خود. نشسته در سمت راست ایران، که با تیمور بختیار ازدواج کرده است.

عکس ۴۹
عکس (۷۵۰×۱۰۰۹ پیکسل)
فایل های فشرده (۲۰۶۰×۲۷۷۲ پیکسل – ۶۶۰KB)
از سمت چپ – سردار صفر، پدر
ایران بختیار (همسر تیمسار تیمور) با یکی از شاهزادگان
از قاجار DYNASTY.

عکس ۵۰
عکس  (۷۵۰×۱۰۱۴ پیکسل)
فایل های فشرده (۱۸۷۲×۲۵۳۲ پیکسل – ۴۷۳KB)
سردار ظفر خسرو خان با یکی از پسران او تصور می شود قباد خان که تبدیل به یک
معمار مشهور شد.

عکس ۱۰۶
عکس (۷۵۰×۱۰۰۰ پیکسل)
فایل های فشرده (۲۳۰۴×۳۰۷۲ پیکسل – ۱۰۴۱KB)
سردار جنگ و صمصام السلطنه

عکس ۵۸
عکس برای پاپ آپ کلیک کنید
فایل های فشرده (۲۶۷۵×۱۹۰۹ پیکسل به علاوه توضیحات – ۵۱۴KB)
قاجار شاهزادگان، فرزندان شاهزاده مسعود میرزا (Zelle -Soltan). پسر ناصر Edinshah.
از چپ به راست: • اردشیر میرزا (قاجار)، • مراد میرزا (قاجار)، • تیمور میرزا (قاجار)
• سردار ظفر (خسرو خان بختیاری)، • محمود میرزا .Yamin السلطنه (قاجار)
• اسماعیل میرزا (قاجار). مجمد الدوله (قاجار)، • همایون میرزا امیر ارفع (قاجار).


عکس ۱

عکس .
فایل های فشرده (۲۹۰۰×۲۰۰۰ پیکسل – ۷۱۲KB)

عکس ۲

عکس .
فایل های فشرده (۲۵۲۰×۱۶۴۰ پیکسل – ۵۴۳KB)
سردار اسعد دوم، امیر مجاهد،سردار ظفر، سردار اسعد ، صمصام السلطنه، سردار جانگ و دیگران

عکس ۱۵۵
فایل های فشرده (۲۹۲۰×۲۱۳۲ پیکسل – ۶۵۵KB)
ردیف پایین (راست به چپ): ۱- حجبر. ۲- سردار بهادر. ۳- سردار اشجه. ۴- تیمور بختیار (کودک با کلاه سیاه و سفید). ۵- سردار معظم (پدر تیمور بختیار ). ۶- سردار محتشم. ۷- سردار جانگ (پدر بزرگ مادری تیمور بختیار) ۸-امیر مجاهد. ۹- جعفر قلی خان (سردار اسعد دوم). ۱۰- جهانگیر خان (پسر سردار اقبال ) ۱۱- سردار اقبال.
ردیف بالا (راست به چپ): ۱۲- علیرضا خان امیر اکرم (پسر سردار محتشم). ۱۳- پرویز خان اسفندیاری. ۱۴- عزت اله خان امیر مفخم پسر. ۱۵- سردار حشمت. ۱۶- سردار فاتح. ۱۷- علیرضا خان ضرغام. ۱۸- سردار بختیار. ۱۹- سالار ظفر. ۲۰- امیر منصور خان (پسر سردار محتشم)

عکس ۱۵۶

عکس برای پاپ آپ کلیک کنید.
فایل های فشرده (۱۸۰۰×۲۴۹۲ پیکسل – ۵۳۰KB)
ابراهیم خان ضرغام
فرماندار اصفهان

عکس ۱۴۸

فایل های فشرده (۱۷۶۴×۲۵۰۰ پیکسل – ۴۹۱KB)

سردار ظفر

عکس ۱۶۱

فایل های فشرده (۱۹۰۴×۲۴۹۶ پیکسل – ۳۳۰KB)

سردار ظفر

عکس ۱۴۹

فایل های فشرده (۱۷۶۴×۲۵۰۰ پیکسل – ۴۸۷KB)

سردار ظفر

عکس ۱۵۸

فایل های فشرده (۱۴۳۶×۲۰۳۶ پیکسل – ۳۳۵KB)

۱۳۳۳ هجری شمسی.
سردار ظفر فرماندار کرمان.

عکس ۱۰۹

(۷۰۰×۹۱۱ پیکسل)
فایل های فشرده (۱۱۱۰×۱۴۴۴ پیکسل – ۲۸۱KB)
سردار ظفر زمانی که  
فرماندار کرمان بود

عکس ۵۱
فایل های فشرده (۱۶۰۳×۲۱۱۷ پیکسل – ۵۶۷KB)
بختیار-دخت، دختر غلام رضا خان (سردار بختیار) و نوه سردار جانگ

عکس ۱۶۰
عکس برای پاپ آپ کلیک کنید
فایل های فشرده (۱۸۱۶×۲۴۳۶ پیکسل – ۳۹۴KB)
الیاس خان Saremolmolk
پدر امیر همایون

عکس ۱۵۹
عکس برای پاپ آپ کلیک کنید
فایل های فشرده (۹۸۲×۱۶۶۸ پیکسل – ۱۷۲KB)

عکس ۱۶۳
فایل های فشرده (۱۳۶۰×۱۶۵۶ پیکسل – ۴۴۶KB)
دو دختر سردار ظفر.
از چپ به راست:
ایران ایلخانیان، توران ایلخانیان

عکس ۱۷۰
جعفر قلی سردار اسعد بختیاری و محمد میرزا شمس الملک

عکس ۱۷۱
عکس برای پاپ آپ کلیک کنید
چپ به راست: سردار اسعد، مصطفی الملک، فرمانفرما، آزاد الملک یا (برای منصوب شدن به رئیس کمیته پس از تغییر قانون اساسی به عنوان پسر پادشاه بسیار جوان بود)

عکس ۱۷۲
عکس برای پاپ آپ کلیک کنید
نجف قلی سمسام السلطنه بختیاری

عکس ۱۷۳
نجف قلی Samsaum-Olsaltaneh بختیاری

عکس ۱۷۴
علی قلی سردار اسعد بختیاری

عکس ۱۷۸
سردار ظفر در جوانان خود را

عکس ۱۷۵
امیر جانگ اسد بختیاری

عکس ۱۷۶
سردار اقبال بختیاری

عکس ۱۷۷
عکس برای پاپ آپ کلیک کنید
سردار محتشم ئ دیگر خوانین


عکس ۲۰۲

فرماندهان بختیاری چهار لنگ و هفت لنگ در طول فتح تهران (Constition)
نشسته از چپ به راست:
۱٫ فرج الله خان بهداروند
۲٫ محمد علی خان چهار لنگ (برادر فرمانده علی مردان خان)
۳٫ امیر خان چهار لنگ
۴٫ علی رضا خان ارشد
۵٫ محمد ولی خان برده شاهی
مرد جوان ایستاده در سمت چپ برادر سیف اله خان امیر خان است. دیگران ایستاده مبارزان شجاع از  طالیفه محمود صالحی 

عکس ۲۰۳

علی مردان خان، فرزند علی قلی خان چهار لنگ و بی بی مریم (سردار مریم).یکی از مردان برجسته و شجاع ایران زمین، که به حرم رهبری شورش بختیاری ها در برابر رضا شاه در سال ۱۳۱۲ شمسی در زندان قصر به همراه چند تن از خوانین بختیاری به شهادت رسید.


C16 عکس

فایل های فشرده
(۱۲۶۸×۱۵۵۵ پیکسل و متن فارسی – ۵۴۷KB)
) سپهدار، پسر ارشد حاج ایلخانی
ب) اسفندیار خان (سردار اسعد اول)، پسر ارشد ایلخانی و پدر بزرگ  ملکه ثریا.
ج) نجف قلی خان (صمصام السلطنه ).
د) حاج علی قلی خان سردار اسعد دوم در فتح تهران، که سردار اسعد دوم شد و یکی از خیرخواه ترین اعضای  بختیاریها بود.او بختیاری  های جوان را به اروپا فرستاده ، مترجمانی برای ترجمه کتاب خارجی  به فارسی استخدام کرد و کتاب به صورت رایگان به دانش آموزان داد و یک کتاب در مورد تاریخ بختیاری ها نوشت.ردیف پایین سه پسر حاجی قلی خان .عکس ۶

فایل های فشرده (۲۰۳۴×۱۲۳۶ پیکسل – ۷۳۷KB)


عکس ۷

فایل های فشرده (۲۰۳۲×۱۱۶۰ پیکسل – ۶۷۷KB)

عکس ۵

فایل های فشرده (۱۶۴۸×۱۰۴۸ پیکسل – ۲۷۱KB)
مجلس سوم پس از تصویب قانون اساسی . سردار معظم (پدر تیمور بختیار) یکی از نمایندگان .

C19 عکس


سردار اسعد

جد بزرگ ملکه ثریا

عکس ۱۲۳
عکسد (۹۵۰×۱۳۵۷ پیکسل)
سردار محتشم

عکس ۱۲۰
 (۷۵۴×۵۹۵ پیکسل)
سردار ظفر با همراهان خود (حکومتی)

عکس ۱۴۴

(۴۹۶×۷۵۰ پیکسل)
فایل های فشرده (۱۱۱۲×۱۶۸۱ پیکسل – ۳۲۴KB)
اسفندیار خان
(پدر بزرگ ثریا اسفندیار)

عکس ۱۲۴
فایل های فشرده (۱۶۴۰×۱۲۷۸ پیکسل – ۵۴۶KB)
نشسته از چپ به راست:
سپه سالار تنکابنی و سردار اسد

عکس AhmadAndAghaKhan1905


احمد خان و آقا خان – ۱۹۰۵

عکس SardarZafarBakhtiari130305


سردار ظفر بختیاری

عکس ۴

فایل های فشرده (۱۱۵۸×۱۶۵۰ پیکسل – ۲۷۱KB)
سردار ظفر

عکس ۱۰۵
فایل های فشرده (۲۸۲۳×۱۹۷۹ پیکسل – ۱۴۸۵KB)
این تصویر در لندن گرفته شده است.
ردیف عقب از سمت راست: سردار بهادر اسد، امیر حسین خان ظفر، خان بابا خان اسد (پدر ابوالحسن است)، سالار ظفر.
ردیف جلو: سردار ظفر (نشسته) در راست Montazem-OL-Dowlleh سرداریان (پدر لیلی سرداریان )، در سمت چپ، چراغ علی خان صمصام.

عکس ۱۱۹

عکس  (۹۶۴×۵۹۸ پیکسل)
سردار ظفر
با امیر حسین خان در لندن

عکس ۱۲۱

عکس
(۹۳۷×۵۷۲ پیکسل)
آقا نسول، پدر
ایرج ایلخانیان بختیاری

عکس ۱۲۲

فایل های فشرده (۱۰۴۸×۱۴۶۱ پیکسل – ۲۶۶KB)
امیر جنگ در اروپا

عکس ۱۰۸

عکس برای پاپ آپ کلیک کنید
(۷۵۰×۹۴۸ پیکسل)
فایل های فشرده (۱۶۴۰×۲۰۷۳ پیکسل – ۶۱۱KB)
سناتور امیر حسینخان صفر بختیاری.
تصویر در خانه خود شاه . 

عکس ۱۴۵

(۴۵۰×۷۰۰ پیکسل)
فایل های فشرده (۱۰۰۹×۱۵۶۹ پیکسل – ۳۰۸KB)
Montazem Dolleh سرداریان

عکس ۱۴۲

(۷۱۸×۱۰۶۵ پیکسل)
مرتضی قلی خان صمصام

عکس ۱۴۳

(۶۳۹×۹۵۳ پیکسل)
قباد ظفر

عکس ۱۶۲
خلیل خان اسفندیاری
پدر ملکه ثریا

عکس ۱۳۳
فرش تصاویر خوانین بختیاری  بافته شده از ابریشم

عکس ۱۴۶

امیر بهمن خان صمصام

عکس ۱۸۸
فرش  تصویر حسین قلی خانه ایلخانی بختیاری . بافته شده در اصفهان توسط احمد خاقانی.پود پشم و تار پنبه. مورخ ۱۹۱۲٫

نوشته شده توسط مدير سايت در شنبه, ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۵:۱۳ ب.ظ

۱ نظر

نظر -49 - 0 از 1اولین« قبل بعد  » آخرین 
  1. 0

    بادرود فراوان و رضایت کامل از تصاویر وبسیار جالب و دیدنی و غرور اففرین باسپاس فراوان بدرود .

    [پاسخ]

نظر -49 - 0 از 1اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.