تعداد جمعیت و خانوار کلیه شهر ها و روستا های استان چهارمحال و بختیاری بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰

توضیح : کلیه اطلاعات در آبادیهای ۳ خانوار و کمتر به منظور حفظ محرمانگی با علامت * مشخص شده اند
جمعیت مرد زن تعداد خانوار شهرستان بخش شهر دهستان آبادی
۸۹۵۲۶۳ ۴۵۰۹۶۸ ۴۴۴۲۹۵ ۲۳۴۴۱۶
۱۱۸۶۸۱ ۵۹۶۷۶ ۵۹۰۰۵ ۳۲۶۴۹ بروجن
۱۵۷۶۸ ۷۸۳۷ ۷۹۳۱ ۴۳۶۸ بروجن گندمان
۴۸۵۵ ۲۴۳۵ ۲۴۲۰ ۱۳۵۹ بروجن گندمان گندمان
۲۲ ۱۰ ۱۲ ۸ بروجن گندمان گندمان چرمینه
۲۵۳ ۱۳۲ ۱۲۱ ۶۷ بروجن گندمان گندمان حسین اباد
۱۶۹ ۷۹ ۹۰ ۵۵ بروجن گندمان گندمان سناجان
۲۰ ۶ ۱۴ ۷ بروجن گندمان گندمان کتک سفلی
۵۸ ۳۱ ۲۷ ۱۶ بروجن گندمان گندمان کتک علیا
۵۸۷ ۲۸۵ ۳۰۲ ۱۶۵ بروجن گندمان گندمان معموره
۱۰۰۷ ۵۰۹ ۴۹۸ ۲۸۶ بروجن گندمان گندمان کنارک بالا
۳۰۷ ۱۴۹ ۱۵۸ ۸۶ بروجن گندمان گندمان کنارک پائین
۴۳۳ ۲۱۰ ۲۲۳ ۱۱۰ بروجن گندمان گندمان نصیراباد
۵۸۷ ۲۹۵ ۲۹۲ ۱۴۹ بروجن گندمان گندمان وستگان
۶۴۵ ۳۲۸ ۳۱۷ ۱۷۸ بروجن گندمان گندمان بیژگرد
۷۶۷ ۴۰۱ ۳۶۶ ۲۳۲ بروجن گندمان گندمان مورچگان
۵۱۵۲ ۲۵۳۵ ۲۶۱۷ ۱۴۳۳ بروجن گندمان دوراهان
۹۸ ۴۰ ۵۸ ۲۰ بروجن گندمان دوراهان تگرگ اب
۶۴۰ ۳۲۶ ۳۱۴ ۱۷۰ بروجن گندمان دوراهان کردشامی
۱۴۲ ۶۵ ۷۷ ۳۸ بروجن گندمان دوراهان گدارکبک
۶۳ ۲۹ ۳۴ ۲۴ بروجن گندمان دوراهان چشمه علی
۱۵۹ ۷۹ ۸۰ ۴۸ بروجن گندمان دوراهان له دراز
۲۵۹ ۱۱۷ ۱۴۲ ۸۲ بروجن گندمان دوراهان سولگان
۷۵۰ ۳۸۷ ۳۶۳ ۲۲۱ بروجن گندمان دوراهان دوراهان
۱۰۹ ۵۳ ۵۶ ۳۱ بروجن گندمان دوراهان ده توت
۶۵ ۳۳ ۳۲ ۱۷ بروجن گندمان دوراهان ده خدا
* * * * بروجن گندمان دوراهان ده علی
۱۶ ۹ ۷ ۶ بروجن گندمان دوراهان سرپیر
۳۳ ۲۰ ۱۳ ۱۱ بروجن گندمان دوراهان گردبیشه
۲۸۱۳ ۱۳۷۵ ۱۴۳۸ ۷۶۳ بروجن گندمان دوراهان امام قیس
۵۷۶۱ ۲۸۶۷ ۲۸۹۴ ۱۵۷۶ بروجن گندمان گندمان
۸۲۲۲۵ ۴۱۳۸۷ ۴۰۸۳۸ ۲۲۷۰۸ بروجن مرکزئ
۱۲۲۸ ۶۲۲ ۶۰۶ ۳۴۵ بروجن مرکزئ حومه
۱۲۱۹ ۶۱۶ ۶۰۳ ۳۴۱ بروجن مرکزئ حومه دهنو
۹ ۶ ۳ ۴ بروجن مرکزئ حومه قطب صنعتی
۵۲۶۹۴ ۲۶۴۶۰ ۲۶۲۳۴ ۱۴۸۵۸ بروجن مرکزئ بروجن
۱۳۱۳۹ ۶۵۴۳ ۶۵۹۶ ۳۴۳۵ بروجن مرکزئ فرادبنه
۵۵۶۱ ۲۸۱۷ ۲۷۴۴ ۱۴۲۱ بروجن مرکزئ سفیددشت
۹۶۰۳ ۴۹۴۵ ۴۶۵۸ ۲۶۴۹ بروجن مرکزئ نقنه
۲۰۶۸۸ ۱۰۴۵۲ ۱۰۲۳۶ ۵۶۰۶ بروجن بلداجی
۲۸۲۱ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۷۸۹ بروجن بلداجی امامزاده حمزه علی
۸۸۹ ۴۶۲ ۴۲۷ ۲۴۹ بروجن بلداجی امامزاده حمزه علی کلبی بک
۷۰۳ ۳۵۹ ۳۴۴ ۱۹۷ بروجن بلداجی امامزاده حمزه علی اقبلاغ
۱۰۴ ۵۲ ۵۲ ۳۰ بروجن بلداجی امامزاده حمزه علی سلطان اباد
۲۹ ۱۶ ۱۳ ۱۰ بروجن بلداجی امامزاده حمزه علی سنگچین
۹۵۷ ۴۴۹ ۵۰۸ ۲۶۶ بروجن بلداجی امامزاده حمزه علی شهرک گلوگرد
۱۹ ۱۰ ۹ ۶ بروجن بلداجی امامزاده حمزه علی علی اباد
۱۲۰ ۶۲ ۵۸ ۳۱ بروجن بلداجی امامزاده حمزه علی خدراباد
۶۱۳۹ ۳۰۵۶ ۳۰۸۳ ۱۵۵۰ بروجن بلداجی چغاخور
۲۴۷۷ ۱۲۰۶ ۱۲۷۱ ۶۴۰ بروجن بلداجی چغاخور اورگان
۶۴۲ ۳۲۶ ۳۱۶ ۱۷۱ بروجن بلداجی چغاخور دستگرد
۱۷۳ ۸۵ ۸۸ ۴۲ بروجن بلداجی چغاخور خانی اباد
۱۳۹ ۷۲ ۶۷ ۳۴ بروجن بلداجی چغاخور ساکی اباد
۲۴۶۱ ۱۲۳۸ ۱۲۲۳ ۶۰۲ بروجن بلداجی چغاخور سیبک
۱۱۰ ۵۹ ۵۱ ۲۸ بروجن بلداجی چغاخور سیف اباد
۱۳۷ ۷۰ ۶۷ ۳۳ بروجن بلداجی چغاخور متویی
۱۱۷۲۸ ۵۹۸۶ ۵۷۴۲ ۳۲۶۷ بروجن بلداجی بلداجی
۳۴۰۳۸۲ ۱۷۱۱۸۳ ۱۶۹۱۹۹ ۹۵۴۰۶ شهرکرد
۲۴۲۲۱۵ ۱۲۱۸۷۸ ۱۲۰۳۳۷ ۶۷۳۲۱ شهرکرد مرکزئ
۳۸۸۸ ۱۹۲۹ ۱۹۵۹ ۱۱۳۳ شهرکرد مرکزئ حومه
۲۱۹۲ ۱۱۰۳ ۱۰۸۹ ۶۲۸ شهرکرد مرکزئ حومه پیربلوط
۵۸۱ ۲۶۳ ۳۱۸ ۱۸۸ شهرکرد مرکزئ حومه کاکلک
۱۳ ۱۰ ۳ ۵ شهرکرد مرکزئ حومه قطب صنعتی
۱۱۰۲ ۵۵۳ ۵۴۹ ۳۱۲ شهرکرد مرکزئ حومه ارجنک
۵۷۳۳ ۲۹۷۰ ۲۷۶۳ ۱۵۷۱ شهرکرد مرکزئ طاقانک
۲۷۲۵ ۱۴۴۷ ۱۲۷۸ ۷۲۸ شهرکرد مرکزئ طاقانک شمس اباد
۲۹۸ ۱۵۲ ۱۴۶ ۸۶ شهرکرد مرکزئ طاقانک سیرک
۷۱۲ ۳۶۰ ۳۵۲ ۲۰۴ شهرکرد مرکزئ طاقانک نواباد
۲۶۶ ۱۳۰ ۱۳۶ ۶۷ شهرکرد مرکزئ طاقانک کارخانه قند
۱۷۳۲ ۸۸۱ ۸۵۱ ۴۸۶ شهرکرد مرکزئ طاقانک بهرام اباد
۱۵۹۷۷۵ ۷۹۶۸۱ ۸۰۰۹۴ ۴۴۰۸۱ شهرکرد مرکزئ شهرکرد
۳۰۰۳۶ ۱۵۶۱۴ ۱۴۴۲۲ ۸۲۶۶ شهرکرد مرکزئ فرخ شهر
۲۰۸۴۷ ۱۰۶۶۵ ۱۰۱۸۲ ۶۰۶۲ شهرکرد مرکزئ هفشجان
۱۲۰۲۰ ۶۰۲۷ ۵۹۹۳ ۳۴۰۲ شهرکرد مرکزئ کیان
۵۹۴۱ ۳۰۰۶ ۲۹۳۵ ۱۷۱۷ شهرکرد مرکزئ طاقانک
۳۹۷۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۹ ۱۰۸۹ شهرکرد مرکزئ نافچ
۲۹۴۸۱ ۱۴۶۸۸ ۱۴۷۹۳ ۸۵۰۹ شهرکرد بن
۴۸۳۳ ۲۴۰۱ ۲۴۳۲ ۱۴۳۱ شهرکرد بن زاینده رودجنوبی
۲۲۳۰ ۱۱۲۵ ۱۱۰۵ ۶۷۱ شهرکرد بن زاینده رودجنوبی یان چشمه
۷۰۹ ۳۵۷ ۳۵۲ ۲۰۷ شهرکرد بن زاینده رودجنوبی ازادگان
۳۱۲ ۱۵۳ ۱۵۹ ۸۹ شهرکرد بن زاینده رودجنوبی پهنا
۴۴ ۲۳ ۲۱ ۱۲ شهرکرد بن زاینده رودجنوبی جمالوی جدید
۱۵۳۸ ۷۴۳ ۷۹۵ ۴۵۲ شهرکرد بن زاینده رودجنوبی حیدری
۸۵۴۹ ۴۲۱۸ ۴۳۳۱ ۲۳۶۵ شهرکرد بن وردنجان
۲۵۳۴ ۱۲۵۸ ۱۲۷۶ ۶۸۸ شهرکرد بن وردنجان بارده
* * * * شهرکرد بن وردنجان کرسنگ
۲۵۸۶ ۱۲۹۳ ۱۲۹۳ ۷۳۲ شهرکرد بن وردنجان شیخ شبان
۷۰۹ ۳۳۱ ۳۷۸ ۲۰۰ شهرکرد بن وردنجان تومانک
۶۰۰ ۳۰۲ ۲۹۸ ۱۸۴ شهرکرد بن وردنجان لارک
۲۱۱۴ ۱۰۳۱ ۱۰۸۳ ۵۶۰ شهرکرد بن وردنجان هرچگان
۱۱۷۷۵ ۵۹۷۱ ۵۸۰۴ ۳۵۳۴ شهرکرد بن بن
۴۳۲۴ ۲۰۹۸ ۲۲۲۶ ۱۱۷۹ شهرکرد بن وردنجان
۳۵۸۹۵ ۱۷۹۳۸ ۱۷۹۵۷ ۱۰۷۷۲ شهرکرد سامان
۱۰۰۸۵ ۵۱۱۲ ۴۹۷۳ ۲۹۴۷ شهرکرد سامان سامان
۲۵۹ ۱۳۰ ۱۲۹ ۷۴ شهرکرد سامان سامان چم جنگل
۱۰۱۵ ۵۳۶ ۴۷۹ ۲۸۷ شهرکرد سامان سامان چم خلیفه
۴۵۸ ۲۳۳ ۲۲۵ ۱۳۰ شهرکرد سامان سامان ایلبگی
۷۲۰ ۳۷۰ ۳۵۰ ۲۲۹ شهرکرد سامان سامان چمزین
۷۷۸ ۳۷۹ ۳۹۹ ۲۲۶ شهرکرد سامان سامان چلوان
۶۳۰ ۳۲۵ ۳۰۵ ۱۸۹ شهرکرد سامان سامان چمعالی
۷۶۴ ۳۵۵ ۴۰۹ ۲۲۵ شهرکرد سامان سامان کاهکش
۱۱۹ ۵۶ ۶۳ ۳۷ شهرکرد سامان سامان چم خرم
۱۹۱ ۹۸ ۹۳ ۶۲ شهرکرد سامان سامان چم نار
۲۹۸۵ ۱۵۲۲ ۱۴۶۳ ۸۳۷ شهرکرد سامان سامان شوراب صغیر
۴۴۴ ۲۳۱ ۲۱۳ ۱۲۷ شهرکرد سامان سامان شوراب کبیر
۷۴ ۳۴ ۴۰ ۲۴ شهرکرد سامان سامان محمدابادطباطبائی
۱۶۴۸ ۸۴۳ ۸۰۵ ۵۰۰ شهرکرد سامان سامان چم چنگ
۱۰۴۸۳ ۵۲۸۰ ۵۲۰۳ ۳۲۶۷ شهرکرد سامان هوره
۱۴۴۳ ۷۴۰ ۷۰۳ ۴۰۴ شهرکرد سامان هوره سوادجان
۲۶۲۹ ۱۳۰۵ ۱۳۲۴ ۸۳۶ شهرکرد سامان هوره هوره
۶۷۷ ۳۴۶ ۳۳۱ ۲۰۰ شهرکرد سامان هوره صادق اباد
۷۶۲ ۳۹۹ ۳۶۳ ۲۳۸ شهرکرد سامان هوره یاسه چا
۶۶۰ ۳۳۱ ۳۲۹ ۲۱۴ شهرکرد سامان هوره قوچان
۱۵۲۸ ۷۷۴ ۷۵۴ ۴۸۷ شهرکرد سامان هوره مارکده
۱۲۴ ۶۱ ۶۳ ۴۲ شهرکرد سامان هوره قرا قوش
۱۲۰۴ ۵۹۰ ۶۱۴ ۳۸۶ شهرکرد سامان هوره گرمدره
۹۱۰ ۴۶۴ ۴۴۶ ۲۸۰ شهرکرد سامان هوره دشتی
۵۴۶ ۲۷۰ ۲۷۶ ۱۸۰ شهرکرد سامان هوره چم کاکا
۱۵۳۲۷ ۷۵۴۶ ۷۷۸۱ ۴۵۵۸ شهرکرد سامان سامان
۳۲۷۹۱ ۱۶۶۷۹ ۱۶۱۱۲ ۸۸۸۲ شهرکرد لاران
۱۳۸۷۷ ۷۱۳۲ ۶۷۴۵ ۳۶۹۵ شهرکرد لاران لار
۲۵۷۷ ۱۳۱۰ ۱۲۶۷ ۷۲۶ شهرکرد لاران لار مصطفی اباد
۷۱۱ ۳۶۴ ۳۴۷ ۲۰۲ شهرکرد لاران لار اسداباد
۲۸۹ ۱۴۶ ۱۴۳ ۸۰ شهرکرد لاران لار اقبلاغ
۲۳۸ ۱۱۸ ۱۲۰ ۷۱ شهرکرد لاران لار فتح اباد
۲۷۱۵ ۱۳۷۶ ۱۳۳۹ ۷۱۲ شهرکرد لاران لار خوی
۱۷۴ ۹۲ ۸۲ ۵۰ شهرکرد لاران لار کتک
۴۲۱۸ ۲۱۸۴ ۲۰۳۴ ۱۰۴۴ شهرکرد لاران لار هارونی
۲۹۵۵ ۱۵۴۲ ۱۴۱۳ ۸۱۰ شهرکرد لاران لار وانان
۲۰۹۷ ۱۰۵۵ ۱۰۴۲ ۶۲۳ شهرکرد لاران مرغملک
۶۹ ۳۳ ۳۶ ۲۰ شهرکرد لاران مرغملک اوچ بغاز
۱۹۸۲ ۹۹۴ ۹۸۸ ۵۸۶ شهرکرد لاران مرغملک مرغملک
۱۵ ۱۱ ۴ ۱۰ شهرکرد لاران مرغملک خلیل ابادخاکی
۳۱ ۱۷ ۱۴ ۷ شهرکرد لاران مرغملک دولت ابادخاکی
۱۱۴۰۷ ۵۷۸۶ ۵۶۲۱ ۳۱۲۲ شهرکرد لاران سورشجان
۵۴۱۰ ۲۷۰۶ ۲۷۰۴ ۱۴۴۲ شهرکرد لاران سودجان
۹۳۹۴۱ ۴۸۰۳۰ ۴۵۹۱۱ ۲۴۷۴۷ فارسان
۵۰۰۰۵ ۲۵۴۱۲ ۲۴۵۹۳ ۱۲۹۳۵ فارسان مرکزئ
۱۰۸۹۳ ۵۵۰۲ ۵۳۹۱ ۲۸۴۸ فارسان مرکزئ میزدج علیا
۹۰ ۴۸ ۴۲ ۲۶ فارسان مرکزئ میزدج علیا بیدگل
۱۲۷ ۵۶ ۷۱ ۳۴ فارسان مرکزئ میزدج علیا چوبین
۵۸۸۱ ۲۹۶۲ ۲۹۱۹ ۱۵۶۳ فارسان مرکزئ میزدج علیا گوجان
۴۷۹۵ ۲۴۳۶ ۲۳۵۹ ۱۲۲۵ فارسان مرکزئ میزدج علیا ده چشمه
۲۸۰۱۳ ۱۴۲۲۶ ۱۳۷۸۷ ۷۱۹۰ فارسان مرکزئ فارسان
۱۱۰۹۹ ۵۶۸۴ ۵۴۱۵ ۲۸۹۷ فارسان مرکزئ باباحیدر
۸۷۷۰ ۴۳۸۸ ۴۳۸۲ ۲۳۴۳ فارسان بابا حیدر
۱۶۲۳ ۷۹۲ ۸۳۱ ۳۶۹ فارسان بابا حیدر سراب علیا
۹۰ ۴۱ ۴۹ ۲۲ فارسان بابا حیدر سراب علیا امیداباد
۱۵۹ ۷۰ ۸۹ ۲۸ فارسان بابا حیدر سراب علیا دره بیدینه
۲۶ ۱۴ ۱۲ ۷ فارسان بابا حیدر سراب علیا ویس اباد
۲۷۳ ۱۳۰ ۱۴۳ ۵۸ فارسان بابا حیدر سراب علیا سپیدانه
۳۳ ۱۶ ۱۷ ۸ فارسان بابا حیدر سراب علیا قلعه اقبال
۲۷۵ ۱۳۶ ۱۳۹ ۶۷ فارسان بابا حیدر سراب علیا قلعه امیداباد
۷۳ ۳۸ ۳۵ ۱۷ فارسان بابا حیدر سراب علیا قلعه حاج جهانقلی
۲۰۹ ۱۰۳ ۱۰۶ ۵۳ فارسان بابا حیدر سراب علیا شریف اباد
۲۷۶ ۱۳۳ ۱۴۳ ۶۱ فارسان بابا حیدر سراب علیا کوانک
۱۰۰ ۵۰ ۵۰ ۲۳ فارسان بابا حیدر سراب علیا نصیراباد
۷۲ ۴۰ ۳۲ ۱۷ فارسان بابا حیدر سراب علیا حاجی اباد
* * * * فارسان بابا حیدر سراب علیا چشمه سنجتها
۳۰ ۱۶ ۱۴ ۶ فارسان بابا حیدر سراب علیا نصیراباد گله
۷۱۴۷ ۳۵۹۶ ۳۵۵۱ ۱۹۷۴ فارسان بابا حیدر سراب سفلی
۵۲۲۴ ۲۶۷۰ ۲۵۵۴ ۱۴۰۸ فارسان بابا حیدر سراب سفلی فیل اباد
۱۹۲۳ ۹۲۶ ۹۹۷ ۵۶۶ فارسان بابا حیدر سراب سفلی عیسی اباد
۳۵۱۶۶ ۱۸۲۳۰ ۱۶۹۳۶ ۹۴۸۷ فارسان جونقان
۱۲۲۵ ۶۳۰ ۵۹۵ ۳۴۶ فارسان جونقان جونقان
۳۱۰ ۱۷۰ ۱۴۰ ۸۶ فارسان جونقان جونقان چغاهست
۹۱۵ ۴۶۰ ۴۵۵ ۲۶۰ فارسان جونقان جونقان گوشه
۱۱۰۵۳ ۵۶۴۷ ۵۴۰۶ ۳۰۶۲ فارسان جونقان میزدج سفلی
۴۳۴۵ ۲۲۱۶ ۲۱۲۹ ۱۲۴۰ فارسان جونقان میزدج سفلی کران
۴۹۹۳ ۲۵۱۷ ۲۴۷۶ ۱۳۵۲ فارسان جونقان میزدج سفلی چلیچه
۱۷۱۵ ۹۱۴ ۸۰۱ ۴۷۰ فارسان جونقان میزدج سفلی راستاب
۱۴۸۰۰ ۷۷۱۰ ۷۰۹۰ ۳۹۳۳ فارسان جونقان جونقان
۸۰۸۸ ۴۲۴۳ ۳۸۴۵ ۲۱۴۶ فارسان جونقان پردنجان
۱۹۴۷۸۳ ۹۷۹۰۲ ۹۶۸۸۱ ۴۴۹۲۱ لردگان
۳۲۹۴۴ ۱۶۶۶۸ ۱۶۲۷۶ ۸۰۳۳ لردگان فلارد
۱۹۶۷۱ ۹۹۶۰ ۹۷۱۱ ۴۹۱۴ لردگان فلارد فلارد
۷۷۶ ۳۹۵ ۳۸۱ ۱۶۷ لردگان فلارد فلارد شیرمرد
۳۳۷ ۱۶۲ ۱۷۵ ۷۷ لردگان فلارد فلارد گرداب علیا
۳۸۹ ۱۹۳ ۱۹۶ ۹۶ لردگان فلارد فلارد گنج
۹۳۳ ۴۶۳ ۴۷۰ ۲۴۴ لردگان فلارد فلارد چهارده
۲۲۱۱ ۱۱۲۳ ۱۰۸۸ ۵۶۳ لردگان فلارد فلارد شهریار
۶۲۴ ۲۹۳ ۳۳۱ ۱۵۷ لردگان فلارد فلارد ابواسحق سفلی
۱۰۳۹ ۵۱۵ ۵۲۴ ۲۴۹ لردگان فلارد فلارد ابواسحق علیا
۷۰ ۳۶ ۳۴ ۱۹ لردگان فلارد فلارد امیران سفلی
۹۱ ۵۰ ۴۱ ۲۵ لردگان فلارد فلارد امیران علیا
۷۳۹ ۳۹۱ ۳۴۸ ۲۰۵ لردگان فلارد فلارد کندر
۲۲۵ ۱۲۳ ۱۰۲ ۵۴ لردگان فلارد فلارد میانطلان
۴۷۵ ۲۳۳ ۲۴۲ ۱۳۳ لردگان فلارد فلارد میلان بابااحمدی
۴۹۵ ۲۴۵ ۲۵۰ ۱۲۸ لردگان فلارد فلارد ده چناردالورا
۲۷۳ ۱۴۸ ۱۲۵ ۶۷ لردگان فلارد فلارد ده گلابی علیا
۳۵۹ ۲۰۳ ۱۵۶ ۸۹ لردگان فلارد فلارد میشان سفلی
۵۴۱ ۲۸۶ ۲۵۵ ۱۳۷ لردگان فلارد فلارد میشان علیا
۹۹ ۴۷ ۵۲ ۲۳ لردگان فلارد فلارد یوردسوخته
۴۵۹ ۲۲۲ ۲۳۷ ۱۰۸ لردگان فلارد فلارد ده سوخته
۱۱۱۴ ۵۶۵ ۵۴۹ ۲۷۶ لردگان فلارد فلارد سهل اباد
۴۶۶ ۲۲۸ ۲۳۸ ۱۰۹ لردگان فلارد فلارد میان اب
۳۰۷ ۱۵۵ ۱۵۲ ۷۴ لردگان فلارد فلارد تل اشگفتی
۷۶ ۳۲ ۴۴ ۲۰ لردگان فلارد فلارد سلمانک سفلی
۶۷ ۳۶ ۳۱ ۱۷ لردگان فلارد فلارد سلمانک علیا
۶۶۱ ۳۵۹ ۳۰۲ ۱۵۴ لردگان فلارد فلارد کلواری سفلی
۶۰۲ ۳۲۰ ۲۸۲ ۱۵۱ لردگان فلارد فلارد کلواری علیا
۲۷ ۱۳ ۱۴ ۶ لردگان فلارد فلارد گلابی سفلی
۶۰۷ ۲۹۱ ۳۱۶ ۱۶۰ لردگان فلارد فلارد دشت پاگرد
۷۸۹ ۳۶۹ ۴۲۰ ۲۱۱ لردگان فلارد فلارد سندجان علیا
۴۶۱ ۲۴۱ ۲۲۰ ۹۴ لردگان فلارد فلارد شهرک امام خمینی
* * * * لردگان فلارد فلارد اب گرمک
۱۳۳۷ ۶۸۱ ۶۵۶ ۳۳۶ لردگان فلارد فلارد یونکی
۱۵۰۷ ۷۷۰ ۷۳۷ ۳۶۹ لردگان فلارد فلارد قرح
۹۰۱ ۴۶۵ ۴۳۶ ۲۴۷ لردگان فلارد فلارد سندجان سفلی
۶۰۸ ۳۰۳ ۳۰۵ ۱۴۸ لردگان فلارد فلارد گرداب سفلی
۹۵۷۵ ۴۸۴۰ ۴۷۳۵ ۲۲۶۲ لردگان فلارد پشتکوه
۳۸۴ ۲۰۲ ۱۸۲ ۸۶ لردگان فلارد پشتکوه اسلام اباد۱
۸۴۱ ۴۲۶ ۴۱۵ ۲۲۲ لردگان فلارد پشتکوه دم اب
۱۱۵ ۵۷ ۵۸ ۲۹ لردگان فلارد پشتکوه رستم بیگ
۲۴۰ ۱۱۹ ۱۲۱ ۵۷ لردگان فلارد پشتکوه اکبراباد
۱۷۰ ۷۹ ۹۱ ۳۷ لردگان فلارد پشتکوه بیژگن
۴۹۰ ۲۶۸ ۲۲۲ ۱۱۲ لردگان فلارد پشتکوه سفیدار
۱۸۶ ۹۳ ۹۳ ۴۹ لردگان فلارد پشتکوه دهنو
۳۰۳ ۱۵۳ ۱۵۰ ۷۱ لردگان فلارد پشتکوه گنداب
۳۹۵ ۲۰۱ ۱۹۴ ۹۱ لردگان فلارد پشتکوه دره نامداری
۱۲۷۷ ۶۹۱ ۵۸۶ ۳۰۵ لردگان فلارد پشتکوه شاه نجف
۳۲۹ ۱۶۹ ۱۶۰ ۷۸ لردگان فلارد پشتکوه باغ محمدعلی
* * * * لردگان فلارد پشتکوه دره بید
۲۶۲ ۱۳۶ ۱۲۶ ۶۳ لردگان فلارد پشتکوه شوراب
۱۰۸۵ ۴۸۷ ۵۹۸ ۲۴۸ لردگان فلارد پشتکوه قلعه سوخته
۲۱۸ ۱۱۳ ۱۰۵ ۵۸ لردگان فلارد پشتکوه باغ کاج
۱۱۷ ۶۹ ۴۸ ۲۵ لردگان فلارد پشتکوه پروز
۳۸۷ ۱۸۱ ۲۰۶ ۹۱ لردگان فلارد پشتکوه امام اباد
۱۱۵ ۶۰ ۵۵ ۲۷ لردگان فلارد پشتکوه دره شیر
۲۵۵ ۱۳۲ ۱۲۳ ۶۷ لردگان فلارد پشتکوه دره نیک
۷۹ ۳۴ ۴۵ ۱۹ لردگان فلارد پشتکوه دستگرد
۱۳۲ ۷۰ ۶۲ ۲۸ لردگان فلارد پشتکوه گیساران
۴۳۳ ۲۱۵ ۲۱۸ ۱۰۶ لردگان فلارد پشتکوه منارجان
۳۴ ۱۷ ۱۷ ۸ لردگان فلارد پشتکوه نوراباد
۴۷۴ ۲۳۳ ۲۴۱ ۱۰۱ لردگان فلارد پشتکوه امامزاده درویشان
* * * * لردگان فلارد پشتکوه بازنگی
۶۷ ۳۳ ۳۴ ۱۶ لردگان فلارد پشتکوه اسلام اباد
۴۶۲ ۲۳۱ ۲۳۱ ۱۰۴ لردگان فلارد پشتکوه ده کهنه
۱۶۹ ۸۶ ۸۳ ۳۸ لردگان فلارد پشتکوه کوه نارمه
۴۶ ۲۳ ۲۳ ۱۱ لردگان فلارد پشتکوه لیر
۱۲۹ ۶۹ ۶۰ ۳۱ لردگان فلارد پشتکوه نارگیلی
۱۹۸ ۱۰۵ ۹۳ ۴۷ لردگان فلارد پشتکوه نارمه سفلی
۹۶ ۵۳ ۴۳ ۲۰ لردگان فلارد پشتکوه نارمه علیا
۳۱ ۱۲ ۱۹ ۷ لردگان فلارد پشتکوه علی اباد
۳۸ ۱۵ ۲۳ ۸ لردگان فلارد پشتکوه کلات
۳۶۹۸ ۱۸۶۸ ۱۸۳۰ ۸۵۷ لردگان فلارد مال خلیفه
۱۱۰۸۰۷ ۵۵۸۲۱ ۵۴۹۸۶ ۲۵۰۸۴ لردگان مرکزئ
۱۳۵۱۱ ۶۸۵۲ ۶۶۵۹ ۳۰۷۹ لردگان مرکزئ ریگ
۱۷۰۸ ۸۷۲ ۸۳۶ ۳۹۴ لردگان مرکزئ ریگ چنارمحمودی
۷۰۸ ۳۴۹ ۳۵۹ ۱۵۶ لردگان مرکزئ ریگ کلارعلیا
۷۴۸ ۳۷۹ ۳۶۹ ۱۹۰ لردگان مرکزئ ریگ ده نوگرک اله
۴۴۹ ۲۳۴ ۲۱۵ ۱۱۰ لردگان مرکزئ ریگ دهنومحمدقلی
۱۸۸ ۱۲۵ ۶۳ ۳۰ لردگان مرکزئ ریگ دهنوشمسعلی
۲۱۶ ۱۱۴ ۱۰۲ ۵۳ لردگان مرکزئ ریگ دهنوگودرز
۲۱۰ ۱۱۸ ۹۲ ۴۳ لردگان مرکزئ ریگ خلیل اباد
۵۸۵ ۲۹۸ ۲۸۷ ۱۲۱ لردگان مرکزئ ریگ دوله سیب
۲۸۴ ۱۴۹ ۱۳۵ ۶۲ لردگان مرکزئ ریگ دهنواله مراد
۱۱۰ ۵۴ ۵۶ ۲۳ لردگان مرکزئ ریگ دهنوعباسعلی
* * * * لردگان مرکزئ ریگ ساختمان رحیمی
۳۱۰ ۱۳۱ ۱۷۹ ۵۲ لردگان مرکزئ ریگ کلارسفلی
۱۶۶ ۸۶ ۸۰ ۳۶ لردگان مرکزئ ریگ دهنوعلی بابا
۲۰۰ ۱۱۰ ۹۰ ۴۴ لردگان مرکزئ ریگ دهنو محمد حسین
۳۷۰ ۱۹۲ ۱۷۸ ۹۰ لردگان مرکزئ ریگ امیری سفلی
۱۲۲ ۶۵ ۵۷ ۲۸ لردگان مرکزئ ریگ امیری علیا
۷۱۳ ۳۵۵ ۳۵۸ ۱۶۱ لردگان مرکزئ ریگ چمن بید
۲۱۳ ۱۱۱ ۱۰۲ ۴۶ لردگان مرکزئ ریگ قطعه
۶۹ ۳۸ ۳۱ ۱۸ لردگان مرکزئ ریگ قلعه شاه ولی شهیدرجائی
۱۲۶۹ ۶۵۹ ۶۱۰ ۲۶۶ لردگان مرکزئ ریگ چله گاه
۱۲۳ ۶۰ ۶۳ ۲۹ لردگان مرکزئ ریگ میج قاان علیا
۱۶۰ ۷۶ ۸۴ ۳۲ لردگان مرکزئ ریگ میچ قاان سفلی
۱۹۰۸ ۹۸۰ ۹۲۸ ۴۸۸ لردگان مرکزئ ریگ کهیان
۲۶۷۱ ۱۲۹۰ ۱۳۸۱ ۶۰۴ لردگان مرکزئ ریگ منجرمویی
۱۴۸۴۸ ۷۵۲۵ ۷۳۲۳ ۲۹۶۳ لردگان مرکزئ سردشت
۲۵ ۱۳ ۱۲ ۶ لردگان مرکزئ سردشت آبکلایه ۱
۱۷۴ ۸۷ ۸۷ ۴۱ لردگان مرکزئ سردشت انجو
۲۴ ۸ ۱۶ ۶ لردگان مرکزئ سردشت چال خزینه
۱۷۶ ۸۹ ۸۷ ۳۸ لردگان مرکزئ سردشت حاجی اباد
۳۱ ۱۱ ۲۰ ۹ لردگان مرکزئ سردشت دشت دراز
۴۷۰ ۲۴۶ ۲۲۴ ۱۰۵ لردگان مرکزئ سردشت کلگه سردشت
* * * * لردگان مرکزئ سردشت نجیلدون بالا
۴۳ ۱۸ ۲۵ ۹ لردگان مرکزئ سردشت ده تل
* * * * لردگان مرکزئ سردشت نساکوه
۱۹۲ ۱۰۶ ۸۶ ۳۶ لردگان مرکزئ سردشت علی اباد
۱۶۱ ۸۲ ۷۹ ۳۳ لردگان مرکزئ سردشت احمداباد
۲۳۵۱ ۱۱۸۶ ۱۱۶۵ ۴۷۸ لردگان مرکزئ سردشت شهرک مامور
۵۹ ۳۴ ۲۵ ۱۴ لردگان مرکزئ سردشت ده باغ
۲۴ ۱۵ ۹ ۶ لردگان مرکزئ سردشت ابزادودرا
۲۵۳ ۱۲۴ ۱۲۹ ۵۲ لردگان مرکزئ سردشت ابلاران
* * * * لردگان مرکزئ سردشت تنگ گهراب
۳۷۲ ۱۸۴ ۱۸۸ ۷۲ لردگان مرکزئ سردشت چال شیرین
۴۵۹ ۲۳۷ ۲۲۲ ۸۰ لردگان مرکزئ سردشت چالکو
۵۶ ۳۱ ۲۵ ۹ لردگان مرکزئ سردشت چل بردی
۲۲۴ ۱۰۸ ۱۱۶ ۴۵ لردگان مرکزئ سردشت چیلته دودرا
۱۳۱ ۷۰ ۶۱ ۲۱ لردگان مرکزئ سردشت ده زیردودرائ
۱۴۹۸ ۷۴۵ ۷۵۳ ۳۱۷ لردگان مرکزئ سردشت برآفتاب سردشت
۲۵۰ ۱۳۴ ۱۱۶ ۴۵ لردگان مرکزئ سردشت طلینه دودرا
۹۷ ۴۷ ۵۰ ۱۸ لردگان مرکزئ سردشت عدوک
۱۱۹ ۵۹ ۶۰ ۲۴ لردگان مرکزئ سردشت گورون
۵۵ ۲۶ ۲۹ ۱۱ لردگان مرکزئ سردشت غربا
* * * * لردگان مرکزئ سردشت هزارجریب
۱۴۳ ۷۷ ۶۶ ۲۷ لردگان مرکزئ سردشت شهرک نور
* * * * لردگان مرکزئ سردشت له مارئ۲
۳۴۳ ۱۹۴ ۱۴۹ ۶۷ لردگان مرکزئ سردشت ابزاسردشت
۱۸۱ ۸۳ ۹۸ ۳۳ لردگان مرکزئ سردشت ده کهنه امامزاده
۷۶۴ ۴۰۵ ۳۵۹ ۱۶۳ لردگان مرکزئ سردشت ساخت سردشت
۱۰۹۳ ۵۴۳ ۵۵۰ ۲۰۹ لردگان مرکزئ سردشت مازه سردشت
۵۳ ۲۶ ۲۷ ۹ لردگان مرکزئ سردشت نخودکار
* * * * لردگان مرکزئ سردشت اسلام اباد
۲۵۳ ۱۳۵ ۱۱۸ ۴۸ لردگان مرکزئ سردشت سردشت سفلی
۱۱۶۱ ۵۸۹ ۵۷۲ ۲۳۹ لردگان مرکزئ سردشت ابزیر
۶۷۵ ۳۶۵ ۳۱۰ ۱۴۶ لردگان مرکزئ سردشت امام اباد
۵۷۴ ۲۸۶ ۲۸۸ ۱۲۲ لردگان مرکزئ سردشت دلی
۵۱۷ ۲۵۴ ۲۶۳ ۱۰۴ لردگان مرکزئ سردشت اتشگاه
۱۷۴ ۸۴ ۹۰ ۳۲ لردگان مرکزئ سردشت اینکک
۶۵ ۳۱ ۳۴ ۱۳ لردگان مرکزئ سردشت جاجوفاج
۴۱ ۲۲ ۱۹ ۶ لردگان مرکزئ سردشت دورک
۵۷ ۳۲ ۲۵ ۱۱ لردگان مرکزئ سردشت فاج
۳۷ ۲۰ ۱۷ ۷ لردگان مرکزئ سردشت مونوم
۳۴ ۲۱ ۱۳ ۶ لردگان مرکزئ سردشت ورکاب
۱۱۳۳ ۵۵۵ ۵۷۸ ۱۹۵ لردگان مرکزئ سردشت طلایه
۱۵۸ ۷۱ ۸۷ ۲۴ لردگان مرکزئ سردشت ده گاه
۷۳ ۳۷ ۳۶ ۱۲ لردگان مرکزئ سردشت گاه کده
۳۱۰۹۲ ۱۵۶۴۹ ۱۵۴۴۳ ۷۰۹۹ لردگان مرکزئ میلاس
۵۷۲۳ ۲۸۹۸ ۲۸۲۵ ۱۲۸۷ لردگان مرکزئ میلاس شهرک برافتاب شیرانی
۱۰۵ ۵۳ ۵۲ ۲۷ لردگان مرکزئ میلاس چرکن
۳۰۶ ۱۵۷ ۱۴۹ ۶۰ لردگان مرکزئ میلاس ده چنار
۷۳۹ ۳۷۸ ۳۶۱ ۱۶۴ لردگان مرکزئ میلاس دره شور
۳۲۷ ۱۷۰ ۱۵۷ ۸۰ لردگان مرکزئ میلاس کل گچی
۲۰۹ ۱۰۵ ۱۰۴ ۳۷ لردگان مرکزئ میلاس سلطانی
۱۶۰ ۷۸ ۸۲ ۳۶ لردگان مرکزئ میلاس قلعه چه
۱۰۷۰ ۵۲۲ ۵۴۸ ۲۴۳ لردگان مرکزئ میلاس شش بهره میانه
۲۷۲ ۱۲۷ ۱۴۵ ۶۶ لردگان مرکزئ میلاس شش بهره سفلی
۱۲۸۵ ۶۳۶ ۶۴۹ ۳۰۸ لردگان مرکزئ میلاس شش بهره علیا
۹۲ ۴۸ ۴۴ ۲۶ لردگان مرکزئ میلاس شیدان
۲۹۴ ۱۵۷ ۱۳۷ ۶۷ لردگان مرکزئ میلاس پیران
۲۷۲ ۱۴۷ ۱۲۵ ۶۶ لردگان مرکزئ میلاس خلیل اباد
۹۱۳ ۴۵۴ ۴۵۹ ۲۰۸ لردگان مرکزئ میلاس دارجونه
۳۱۳ ۱۴۸ ۱۶۵ ۷۱ لردگان مرکزئ میلاس چالبتان
۶۹۷ ۳۵۲ ۳۴۵ ۱۷۴ لردگان مرکزئ میلاس برافتاب شیدان
۱۷۹۴ ۹۱۶ ۸۷۸ ۴۰۰ لردگان مرکزئ میلاس ناغان سفلی
۵۸۳ ۲۹۲ ۲۹۱ ۱۲۵ لردگان مرکزئ میلاس ناغان علیا
۳۲۹ ۱۶۷ ۱۶۲ ۶۹ لردگان مرکزئ میلاس دره شورخنگ
۱۹۲ ۱۰۳ ۸۹ ۴۱ لردگان مرکزئ میلاس دره شورمهدی
۱۱۴ ۶۲ ۵۲ ۲۷ لردگان مرکزئ میلاس کرف سفلی
۱۲۰۹ ۶۲۷ ۵۸۲ ۲۷۰ لردگان مرکزئ میلاس کرف علیا
۱۰۲۷ ۵۰۴ ۵۲۳ ۲۱۸ لردگان مرکزئ میلاس گوشه
۵۰۸ ۲۵۴ ۲۵۴ ۱۱۸ لردگان مرکزئ میلاس گرازاباد
۴۴۱ ۲۳۷ ۲۰۴ ۹۱ لردگان مرکزئ میلاس اسلام اباد
۱۰۴۳ ۵۰۸ ۵۳۵ ۲۴۶ لردگان مرکزئ میلاس برافتاب میلاس
۷۹۴ ۳۸۵ ۴۰۹ ۱۹۰ لردگان مرکزئ میلاس تل ماران
۳۴۷۵ ۱۷۵۶ ۱۷۱۹ ۷۶۷ لردگان مرکزئ میلاس دهنو میلاس سفلی
۳۲۴ ۱۶۲ ۱۶۲ ۷۲ لردگان مرکزئ میلاس دهنو میلاس علیا
۵۶۱ ۲۶۸ ۲۹۳ ۱۲۱ لردگان مرکزئ میلاس حسین اباد
۴۹۵ ۲۵۶ ۲۳۹ ۱۰۰ لردگان مرکزئ میلاس له دراز
۸۶۱ ۴۱۹ ۴۴۲ ۲۰۶ لردگان مرکزئ میلاس میلاس
۲۲ ۱۳ ۹ ۵ لردگان مرکزئ میلاس کل ابچنار
۳۰ ۱۶ ۱۴ ۸ لردگان مرکزئ میلاس اب تلک
۲۷۴۰ ۱۳۵۱ ۱۳۸۹ ۶۹۶ لردگان مرکزئ میلاس باغ انارمیلاس
۶۱ ۲۹ ۳۲ ۱۴ لردگان مرکزئ میلاس بردکارخانه
۵۷۳ ۲۹۴ ۲۷۹ ۱۳۰ لردگان مرکزئ میلاس چاهگاه میلاس
۲۵۴ ۱۲۶ ۱۲۸ ۶۰ لردگان مرکزئ میلاس لیرابی
۳۶ ۱۹ ۱۷ ۷ لردگان مرکزئ میلاس پاتوه
۲۹ ۱۴ ۱۵ ۵ لردگان مرکزئ میلاس دره روآب
۴۸۵ ۲۶۹ ۲۱۶ ۱۱۴ لردگان مرکزئ میلاس سرقلعه
۵۳ ۲۹ ۲۴ ۱۴ لردگان مرکزئ میلاس شاه حسینی
۲۵ ۱۱ ۱۴ ۷ لردگان مرکزئ میلاس شملک
۱۴۵ ۷۰ ۷۵ ۳۳ لردگان مرکزئ میلاس گرگر
* * * * لردگان مرکزئ میلاس لیرشملک
۱۰۶ ۵۹ ۴۷ ۲۳ لردگان مرکزئ میلاس سرپوت
۱۶۰۸۰ ۸۱۰۵ ۷۹۷۵ ۳۹۰۶ لردگان مرکزئ ارمند
۴۷ ۲۳ ۲۴ ۱۱ لردگان مرکزئ ارمند برافتاب خنک
۲۸۳ ۱۳۷ ۱۴۶ ۷۹ لردگان مرکزئ ارمند جوب نسا
۹۳۵ ۴۸۱ ۴۵۴ ۲۴۰ لردگان مرکزئ ارمند چاه گاه
۳۷۹ ۱۸۹ ۱۹۰ ۸۷ لردگان مرکزئ ارمند رحیم اباد
۸۳۰ ۴۲۰ ۴۱۰ ۲۱۰ لردگان مرکزئ ارمند تنگ کلوره
۶۰۵ ۲۸۴ ۳۲۱ ۱۵۱ لردگان مرکزئ ارمند امام اباد
۱۲۱۸ ۶۰۷ ۶۱۱ ۳۰۸ لردگان مرکزئ ارمند ارمندسفلی
۱۶۱ ۸۷ ۷۴ ۳۶ لردگان مرکزئ ارمند جغد
۳۴۲ ۱۷۸ ۱۶۴ ۷۸ لردگان مرکزئ ارمند دشتینه
۶۵۸ ۳۲۹ ۳۲۹ ۱۴۸ لردگان مرکزئ ارمند فارسون
۱۲۸۸ ۶۲۳ ۶۶۵ ۳۰۰ لردگان مرکزئ ارمند مسن
* * * * لردگان مرکزئ ارمند نازک
۳۷ ۲۰ ۱۷ ۷ لردگان مرکزئ ارمند دادا
۱۲۴ ۵۸ ۶۶ ۳۳ لردگان مرکزئ ارمند ده کهنه
۱۵۲۷ ۷۵۴ ۷۷۳ ۳۸۹ لردگان مرکزئ ارمند شهرک سونک
۲۶۳۹ ۱۳۸۶ ۱۲۵۳ ۶۲۵ لردگان مرکزئ ارمند بوگر
۸۵۸ ۴۳۵ ۴۲۳ ۱۸۶ لردگان مرکزئ ارمند سرتنگ مسن
۱۰۲۳ ۵۳۷ ۴۸۶ ۲۳۹ لردگان مرکزئ ارمند اب چنار
۱۹۵۶ ۹۸۷ ۹۶۹ ۴۸۶ لردگان مرکزئ ارمند ارمندعلیا
۱۱۵۲ ۵۶۲ ۵۹۰ ۲۹۰ لردگان مرکزئ ارمند کینک
۳۵۲۷۶ ۱۷۶۹۰ ۱۷۵۸۶ ۸۰۳۷ لردگان مرکزئ لردگان
۳۳۰۰۰ ۱۶۴۹۴ ۱۶۵۰۶ ۷۹۱۵ لردگان خانمیرزا
۱۸۸۹۱ ۹۴۷۱ ۹۴۲۰ ۴۵۳۰ لردگان خانمیرزا خانمیرزا
۲۷۳۰ ۱۴۰۱ ۱۳۲۹ ۶۶۰ لردگان خانمیرزا خانمیرزا دومکان
۲۶۴۳ ۱۴۰۹ ۱۲۳۴ ۵۶۶ لردگان خانمیرزا خانمیرزا برجوئی
۸۷۷ ۴۳۳ ۴۴۴ ۲۲۴ لردگان خانمیرزا خانمیرزا کلامویی
۱۸۹۰ ۱۰۱۳ ۸۷۷ ۴۴۸ لردگان خانمیرزا خانمیرزا شاه قریه
۶۷۸ ۳۵۲ ۳۲۶ ۱۵۴ لردگان خانمیرزا خانمیرزا ده چنارسفلی
۵۰ ۲۷ ۲۳ ۱۳ لردگان خانمیرزا خانمیرزا ده چنارعلیا
۱۰۵ ۵۲ ۵۳ ۲۵ لردگان خانمیرزا خانمیرزا صفی اباد
۲۵۶ ۱۲۹ ۱۲۷ ۷۰ لردگان خانمیرزا خانمیرزا علی ابادپشته
۳۸۰ ۱۸۴ ۱۹۶ ۹۸ لردگان خانمیرزا خانمیرزا گوشکی
۲۷۵ ۱۳۵ ۱۴۰ ۵۲ لردگان خانمیرزا خانمیرزا ده بابا
۲۴۶۱ ۱۱۵۴ ۱۳۰۷ ۶۲۸ لردگان خانمیرزا خانمیرزا ده صحرا
۲۵۵ ۱۲۶ ۱۲۹ ۵۹ لردگان خانمیرزا خانمیرزا ده علی
۴۲۶ ۱۹۸ ۲۲۸ ۱۱۶ لردگان خانمیرزا خانمیرزا ده رشید
۱۱۷ ۵۲ ۶۵ ۲۵ لردگان خانمیرزا خانمیرزا فیض اباد
۹۵ ۴۹ ۴۶ ۲۳ لردگان خانمیرزا خانمیرزا هرمو
۱۱۳۴ ۵۴۷ ۵۸۷ ۲۶۳ لردگان خانمیرزا خانمیرزا کرتگل سفلی
۷۶۰ ۳۵۸ ۴۰۲ ۱۶۷ لردگان خانمیرزا خانمیرزا سرتنگ دینارعالی
۲۲۰۵ ۱۱۰۳ ۱۱۰۲ ۵۳۴ لردگان خانمیرزا خانمیرزا بردبر
۲۸۴ ۱۵۰ ۱۳۴ ۷۶ لردگان خانمیرزا خانمیرزا درکه
۵۳۰ ۲۶۵ ۲۶۵ ۱۲۵ لردگان خانمیرزا خانمیرزا ده نوهوشنگ خان
۳۵۵ ۱۵۳ ۲۰۲ ۱۰۶ لردگان خانمیرزا خانمیرزا زرین درخت
۳۸۵ ۱۸۱ ۲۰۴ ۹۸ لردگان خانمیرزا خانمیرزا صالحات
۱۰۰۱۵ ۴۹۲۰ ۵۰۹۵ ۲۴۶۲ لردگان خانمیرزا جوانمردئ
۳۵۷ ۱۶۷ ۱۹۰ ۹۵ لردگان خانمیرزا جوانمردئ ده ترکان
۷۶۵ ۳۸۶ ۳۷۹ ۱۷۶ لردگان خانمیرزا جوانمردئ سلح چین
۴۶۶ ۲۲۰ ۲۴۶ ۱۲۲ لردگان خانمیرزا جوانمردئ قلعه افغان
۵۱ ۲۳ ۲۸ ۱۵ لردگان خانمیرزا جوانمردئ قلعه مزعل
۴۱۹ ۲۰۸ ۲۱۱ ۱۱۰ لردگان خانمیرزا جوانمردئ بابامنصور
۲۸۵ ۱۴۹ ۱۳۶ ۶۷ لردگان خانمیرزا جوانمردئ خسرواباد
۲۰۲ ۹۶ ۱۰۶ ۶۵ لردگان خانمیرزا جوانمردئ ده نو
۱۴۲ ۶۸ ۷۴ ۴۳ لردگان خانمیرزا جوانمردئ کرتگل
۲۲۰۲ ۱۰۶۳ ۱۱۳۹ ۵۷۶ لردگان خانمیرزا جوانمردئ باغ بهزاد
۲۳۳۷ ۱۱۱۹ ۱۲۱۸ ۵۶۹ لردگان خانمیرزا جوانمردئ جوانمردی
۹۳۱ ۴۶۱ ۴۷۰ ۱۹۷ لردگان خانمیرزا جوانمردئ سیله
۱۳۶۱ ۷۰۹ ۶۵۲ ۳۲۱ لردگان خانمیرزا جوانمردئ حسن هندو
۴۹۷ ۲۵۱ ۲۴۶ ۱۰۶ لردگان خانمیرزا جوانمردئ قلعه چه
۴۰۹۴ ۲۱۰۳ ۱۹۹۱ ۹۲۳ لردگان خانمیرزا آلونی
۱۸۰۳۲ ۸۹۱۹ ۹۱۱۳ ۳۹۱۴ لردگان منج
۸۳۸۵ ۴۱۵۷ ۴۲۲۸ ۱۷۹۵ لردگان منج بارز
۹۹ ۴۹ ۵۰ ۱۸ لردگان منج بارز بادامستان اقاجون
* * * * لردگان منج بارز بادامستان امیدعلی
* * * * لردگان منج بارز بادامستان مشهدی امیر
۱۴۶ ۷۷ ۶۹ ۳۷ لردگان منج بارز جرجیس
۸۷ ۵۱ ۳۶ ۲۱ لردگان منج بارز چال درازاسفندیار
۱۲۸ ۶۳ ۶۵ ۲۲ لردگان منج بارز چال درازغلامعلی
* * * * لردگان منج بارز چال درازنعمت اله
۱۱۰ ۴۹ ۶۱ ۲۵ لردگان منج بارز چال درازهادی
۶۷ ۲۹ ۳۸ ۱۳ لردگان منج بارز چال درازیداله
۲۷۴ ۱۵۱ ۱۲۳ ۵۸ لردگان منج بارز چالدرازبیت اله
۸۱ ۳۸ ۴۳ ۱۵ لردگان منج بارز دره قوطی
* * * * لردگان منج بارز گاوراه
۷۱۸ ۳۲۶ ۳۹۲ ۱۸۰ لردگان منج بارز قلعه مدرسه
۲۵۳ ۱۳۳ ۱۲۰ ۵۸ لردگان منج بارز اب چنارعلیا
۸۹۱ ۴۵۴ ۴۳۷ ۱۹۰ لردگان منج بارز اب چنارسفلی
۵۸ ۳۱ ۲۷ ۱۵ لردگان منج بارز بندون علیا
۶۵۵ ۳۲۲ ۳۳۳ ۱۲۹ لردگان منج بارز گودسر
۵۵ ۲۴ ۳۱ ۹ لردگان منج بارز دهنوگودسر
۶۰ ۳۳ ۲۷ ۱۵ لردگان منج بارز زیتی۳
۲۰۰ ۱۱۰ ۹۰ ۴۲ لردگان منج بارز چال چندار
۴۲۸ ۲۱۳ ۲۱۵ ۹۳ لردگان منج بارز چشمه خانی
۲۹۳ ۱۴۸ ۱۴۵ ۶۲ لردگان منج بارز ده تل
۱۷۴ ۷۹ ۹۵ ۳۲ لردگان منج بارز رمرون
۱۷۱ ۷۶ ۹۵ ۳۳ لردگان منج بارز سرکمر
۱۰۶ ۵۰ ۵۶ ۲۵ لردگان منج بارز شکرته
۲۱ ۱۰ ۱۱ ۴ لردگان منج بارز گودبنوشیر
۴۴ ۲۴ ۲۰ ۸ لردگان منج بارز زیتی۲
۱۷۲ ۸۴ ۸۸ ۳۹ لردگان منج بارز پل بارز
۱۴۹ ۷۳ ۷۶ ۳۴ لردگان منج بارز دره اشگفت
۲۷۴ ۱۴۲ ۱۳۲ ۶۶ لردگان منج بارز ده بارز
۳۴۰ ۱۷۰ ۱۷۰ ۷۲ لردگان منج بارز شوار
۴۸۳ ۲۳۳ ۲۵۰ ۱۰۸ لردگان منج بارز میانجو
۲۷۷ ۱۴۱ ۱۳۶ ۶۰ لردگان منج بارز حاتم اباد
۱۱۴۶ ۵۶۹ ۵۷۷ ۲۲۷ لردگان منج بارز ده نوبارز
۳۸۴ ۱۸۵ ۱۹۹ ۷۷ لردگان منج بارز نصیراباد
۸۱۶۱ ۴۰۳۶ ۴۱۲۵ ۱۷۸۱ لردگان منج منج
۱۷۵ ۹۵ ۸۰ ۳۵ لردگان منج منج البرزاباد
۲۰۶ ۹۷ ۱۰۹ ۴۰ لردگان منج منج تیرسامان
۹۵۵ ۴۶۰ ۴۹۵ ۲۰۸ لردگان منج منج چیگو
۴۹۵ ۲۷۰ ۲۲۵ ۱۰۵ لردگان منج منج سیدمحمد
۲۹۵ ۱۴۵ ۱۵۰ ۵۳ لردگان منج منج پاگچ
۲۹۳ ۱۳۸ ۱۵۵ ۶۳ لردگان منج منج دوله خرگوش
۲۵۱ ۱۲۵ ۱۲۶ ۴۸ لردگان منج منج سردار
۳۱ ۱۷ ۱۴ ۵ لردگان منج منج سرقلعه
۱۰۴ ۴۶ ۵۸ ۲۳ لردگان منج منج گاودانه
۴۹۶ ۲۵۱ ۲۴۵ ۹۷ لردگان منج منج ورکهله
۱۰۲۵ ۴۹۸ ۵۲۷ ۲۲۷ لردگان منج منج پل بریده
۲۶۹ ۱۳۱ ۱۳۸ ۶۱ لردگان منج منج ده سوخته
۷۶ ۴۱ ۳۵ ۱۴ لردگان منج منج مشگدوزان
۴۲ ۲۲ ۲۰ ۶ لردگان منج منج سورمنده
۸۴ ۳۹ ۴۵ ۲۰ لردگان منج منج دره باغ
۵۴۵ ۲۷۶ ۲۶۹ ۱۱۶ لردگان منج منج اب بیدک
۱۸۴۹ ۹۳۶ ۹۱۳ ۴۵۷ لردگان منج منج بیدله
۷۲ ۳۱ ۴۱ ۱۵ لردگان منج منج شهسوار
۱۹۲ ۹۲ ۱۰۰ ۳۶ لردگان منج منج قلعه سمه
۷۳ ۳۹ ۳۴ ۱۴ لردگان منج منج کلواری
۳۰ ۱۴ ۱۶ ۷ لردگان منج منج لاچنار
۶۰۳ ۲۷۳ ۳۳۰ ۱۳۱ لردگان منج منج شهرک مشک دوزان
۱۴۸۶ ۷۲۶ ۷۶۰ ۳۳۸ لردگان منج منج
۵۳۵۱۴ ۲۶۶۸۸ ۲۶۸۲۶ ۱۲۷۰۳ اردل
۳۷۱۸۷ ۱۸۶۱۴ ۱۸۵۷۳ ۸۹۷۸ اردل مرکزئ
۲۱۳۹۵ ۱۰۸۴۴ ۱۰۵۵۱ ۵۴۴۲ اردل مرکزئ پشتکوه
۴۱۰ ۲۰۶ ۲۰۴ ۹۶ اردل مرکزئ پشتکوه دهنونده
۳۸۸ ۱۹۷ ۱۹۱ ۱۰۸ اردل مرکزئ پشتکوه زرمیتان
۱۰۵ ۵۵ ۵۰ ۳۷ اردل مرکزئ پشتکوه سرپیر
۲۷۶ ۱۴۳ ۱۳۳ ۷۲ اردل مرکزئ پشتکوه شکراباد
۲۸۳ ۱۵۰ ۱۳۳ ۶۳ اردل مرکزئ پشتکوه نیسیاق
۴۳۴۸
۲۱۶۹
۲۱۷۹
۱۰۹۲
اردل
مرکزئ
 
پشتکوه
دشتک
۲۷۱۴ ۱۴۰۳ ۱۳۱۱ ۷۱۶ اردل مرکزئ پشتکوه الیکوه
۵۶ ۲۷ ۲۹ ۱۴ اردل مرکزئ پشتکوه یوسف اباد
۴۳۹ ۲۲۰ ۲۱۹ ۹۹ اردل مرکزئ پشتکوه شهرک کوران اباد
۱۱۸ ۵۹ ۵۹ ۳۳ اردل مرکزئ پشتکوه حسین اباد
۱۷ ۹ ۸ ۴ اردل مرکزئ پشتکوه دره شور
۴۸۳ ۲۳۹ ۲۴۴ ۱۳۹ اردل مرکزئ پشتکوه قلعه درویش
۶۵۲ ۳۱۹ ۳۳۳ ۱۸۹ اردل مرکزئ پشتکوه قلعه رشید
۱۰۶۶ ۵۴۳ ۵۲۳ ۳۱۹ اردل مرکزئ پشتکوه رستم اباد
۳۳۶ ۱۵۹ ۱۷۷ ۹۹ اردل مرکزئ پشتکوه کریم اباد
۱۸۹۷ ۹۵۱ ۹۴۶ ۴۶۹ اردل مرکزئ پشتکوه سرچاه
* * * * اردل مرکزئ پشتکوه سنگ بیل
۲۹۸ ۱۴۴ ۱۵۴ ۷۹ اردل مرکزئ پشتکوه شیخ محمود
۱۶۹۴ ۸۷۶ ۸۱۸ ۴۰۷ اردل مرکزئ پشتکوه شهرک  ۱۲امام
۲۳۰ ۱۱۹ ۱۱۱ ۵۹ اردل مرکزئ پشتکوه بهشت اباد
۴۰۲۷ ۲۰۳۵ ۱۹۹۲ ۹۸۲ اردل مرکزئ پشتکوه کاج
۲۶۳ ۱۴۱ ۱۲۲ ۶۱ اردل مرکزئ پشتکوه بالد
۱۱۲۴ ۵۹۰ ۵۳۴ ۲۶۷ اردل مرکزئ پشتکوه ده کهنه روگر
۲۸ ۱۶ ۱۲ ۷ اردل مرکزئ پشتکوه ریگک
۱۲۹ ۶۷ ۶۲ ۲۹ اردل مرکزئ پشتکوه هفت پیران
۶۸۰۰ ۳۴۴۶ ۳۳۵۴ ۱۴۶۱ اردل مرکزئ دیناران
۲۴۰ ۱۲۳ ۱۱۷ ۶۱ اردل مرکزئ دیناران ارجل
۸۲۳ ۴۲۶ ۳۹۷ ۲۰۱ اردل مرکزئ دیناران سرمور
۱۰۳ ۴۸ ۵۵ ۲۴ اردل مرکزئ دیناران شهرک شهیدامامی
۹۱۰ ۴۷۴ ۴۳۶ ۲۲۵ اردل مرکزئ دیناران شهرک ممسنی
۵۴۰ ۲۷۳ ۲۶۷ ۱۲۰ اردل مرکزئ دیناران شهرک چلو
۳۱۵ ۱۵۵ ۱۶۰ ۶۹ اردل مرکزئ دیناران ابسرده
۹۵۵ ۴۳۴ ۵۲۱ ۱۶۰ اردل مرکزئ دیناران لیرابی
۷۹ ۴۴ ۳۵ ۱۵ اردل مرکزئ دیناران کری چهاربنیچه
۳۶۳ ۱۹۳ ۱۷۰ ۶۳ اردل مرکزئ دیناران نوترکی
۵۷ ۲۸ ۲۹ ۱۱ اردل مرکزئ دیناران چویلان
۹۴ ۴۱ ۵۳ ۱۶ اردل مرکزئ دیناران چشمه سلیمان
۳۷ ۲۱ ۱۶ ۹ اردل مرکزئ دیناران روپینه
۱۲۱ ۶۱ ۶۰ ۲۴ اردل مرکزئ دیناران عباس اباد
۳۹۷ ۱۸۴ ۲۱۳ ۸۱ اردل مرکزئ دیناران گردپینه
۱۴۵ ۷۳ ۷۲ ۲۸ اردل مرکزئ دیناران لشترگوروئی
۲۸ ۱۳ ۱۵ ۷ اردل مرکزئ دیناران لاخشک
۱۸ ۹ ۹ ۴ اردل مرکزئ دیناران مراداباد
۴۰۹ ۲۵۶ ۱۵۳ ۶۷ اردل مرکزئ دیناران شهرک قراب
۲۱۶ ۱۰۲ ۱۱۴ ۶۲ اردل مرکزئ دیناران شوران
۱۷۶ ۸۹ ۸۷ ۴۵ اردل مرکزئ دیناران عزیزابادعلیا
۳۸۴ ۲۰۰ ۱۸۴ ۸۸ اردل مرکزئ دیناران عزیزابادسفلی
۱۷ ۱۰ ۷ ۵ اردل مرکزئ دیناران نجف اباد
۶۰ ۳۲ ۲۸ ۹ اردل مرکزئ دیناران بادره سمی یاگردوا
۵۴ ۲۷ ۲۷ ۱۱ اردل مرکزئ دیناران دماب
۱۲۱ ۶۵ ۵۶ ۲۳ اردل مرکزئ دیناران ده دلی
۱۰۳ ۵۱ ۵۲ ۲۵ اردل مرکزئ دیناران زردلیمه
۳۵ ۱۴ ۲۱ ۸ اردل مرکزئ دیناران چم زرد
۸۹۹۲ ۴۳۲۴ ۴۶۶۸ ۲۰۷۵ اردل مرکزئ اردل
۱۶۳۲۷ ۸۰۷۴ ۸۲۵۳ ۳۷۴۸ اردل میانکوه
۱۰۷۰۹ ۵۱۸۳ ۵۵۲۶ ۲۵۸۷ اردل میانکوه میانکوه
۹۱۹ ۴۶۵ ۴۵۴ ۲۴۳ اردل میانکوه میانکوه رفن
۲۶۴ ۱۳۲ ۱۳۲ ۶۵ اردل میانکوه میانکوه کاهیدان
۶۵۵ ۳۴۸ ۳۰۷ ۱۴۹ اردل میانکوه میانکوه چوله دان
۵۳۰ ۲۱۴ ۳۱۶ ۱۱۰ اردل میانکوه میانکوه قائیدان
۵۸۹ ۳۱۵ ۲۷۴ ۱۵۶ اردل میانکوه میانکوه شهرک شیاسی
۱۵۸ ۶۶ ۹۲ ۳۹ اردل میانکوه میانکوه دره دون
۵۸۰ ۲۹۰ ۲۹۰ ۱۵۴ اردل میانکوه میانکوه ده کهنه هلو سعد
۴۴۲ ۲۳۷ ۲۰۵ ۱۰۶ اردل میانکوه میانکوه ورزرد
۱۲۵ ۶۶ ۵۹ ۳۴ اردل میانکوه میانکوه سربنه
۲۱ ۱۱ ۱۰ ۵ اردل میانکوه میانکوه سرقلعه
۳۶۱ ۱۸۳ ۱۷۸ ۹۰ اردل میانکوه میانکوه سرمازه
۲۲۲ ۱۱۰ ۱۱۲ ۵۵ اردل میانکوه میانکوه کنمی
۸۴ ۴۰ ۴۴ ۲۰ اردل میانکوه میانکوه اب تلخک
۵۹۹ ۲۹۴ ۳۰۵ ۱۴۳ اردل میانکوه میانکوه شهرک کاظمیه
۳۰۷ ۱۴۸ ۱۵۹ ۸۱ اردل میانکوه میانکوه تولدان
۲۵۹ ۱۱۸ ۱۴۱ ۷۰ اردل میانکوه میانکوه سره زرد
۴۳۲ ۱۹۹ ۲۳۳ ۱۲۳ اردل میانکوه میانکوه ملکشیر
۱۰۱ ۴۶ ۵۵ ۲۵ اردل میانکوه میانکوه اسلام اباد
۹۹ ۳۴ ۶۵ ۲۳ اردل میانکوه میانکوه ده خلیلی
۱۷۳۷ ۹۰۶ ۸۳۱ ۳۹۲ اردل میانکوه میانکوه سرخون
۳۲ ۱۴ ۱۸ ۱۰ اردل میانکوه میانکوه طولدان عوضی
۱۳۵ ۵۵ ۸۰ ۳۱ اردل میانکوه میانکوه گل شور
۷۳۴ ۲۸۰ ۴۵۴ ۱۵۳ اردل میانکوه میانکوه گندمکارسفلی
۳۲۷ ۱۶۳ ۱۶۴ ۷۶ اردل میانکوه میانکوه گندمکارعلیا
۲۱۹ ۹۳ ۱۲۶ ۵۴ اردل میانکوه میانکوه ده عزیزی گندمکاروسطی
۷۱ ۳۹ ۳۲ ۱۵ اردل میانکوه میانکوه تلتاک
۶۰ ۲۶ ۳۴ ۱۵ اردل میانکوه میانکوه سرخون سفلی
۴۸۲ ۲۱۰ ۲۷۲ ۱۱۷ اردل میانکوه میانکوه سرخون قیصری
۱۶۵ ۸۱ ۸۴ ۳۳ اردل میانکوه میانکوه مور
۵۶۱۸ ۲۸۹۱ ۲۷۲۷ ۱۱۶۱ اردل میانکوه شلیل
* * * * اردل میانکوه شلیل امامزاده اسماعیل
۹۹۲ ۴۹۹ ۴۹۳ ۱۸۲ اردل میانکوه شلیل دورک قنبری
* * * * اردل میانکوه شلیل کاروانسرای شلیل
۴۱۲ ۱۹۹ ۲۱۳ ۷۹ اردل میانکوه شلیل گوزلک
۷۲۴ ۳۸۳ ۳۴۱ ۱۴۴ اردل میانکوه شلیل لندی
۴۵۱ ۲۳۷ ۲۱۴ ۱۰۷ اردل میانکوه شلیل شلیل سفلی
۴۷۲ ۲۳۱ ۲۴۱ ۱۰۹ اردل میانکوه شلیل شلیل علیا
۶۴۳ ۳۶۰ ۲۸۳ ۱۲۷ اردل میانکوه شلیل عزت اباد
۲۱۱ ۱۰۷ ۱۰۴ ۴۷ اردل میانکوه شلیل بهلول اباد
۸۷۰ ۴۲۹ ۴۴۱ ۱۹۱ اردل میانکوه شلیل شکراباد
۷۳۲ ۳۸۸ ۳۴۴ ۱۵۳ اردل میانکوه شلیل شهرک محمدئ
* * * * اردل میانکوه شلیل کول میشان
۶۵ ۲۹ ۳۶ ۱۴ اردل میانکوه شلیل شهرک گینه
۳۵۹۱۵ ۱۸۱۳۳ ۱۷۷۸۲ ۷۷۰۲ کوهرنگ
۱۲۱۸۵ ۶۲۴۵ ۵۹۴۰ ۲۴۵۹ کوهرنگ بازفت
۳۳۰۵ ۱۶۶۷ ۱۶۳۸ ۶۵۵ کوهرنگ بازفت بازفت بالا
۸۰ ۳۷ ۴۳ ۱۶ کوهرنگ بازفت بازفت بالا الگی علیا
۵۵ ۳۲ ۲۳ ۹ کوهرنگ بازفت بازفت بالا تپاعلیا
۱۶۸ ۹۶ ۷۲ ۳۳ کوهرنگ بازفت بازفت بالا ترکی
۵۲ ۲۹ ۲۳ ۱۰ کوهرنگ بازفت بازفت بالا تشنوی
۳۲ ۱۶ ۱۶ ۸ کوهرنگ بازفت بازفت بالا دره باغ
۳۹ ۱۸ ۲۱ ۸ کوهرنگ بازفت بازفت بالا دره بوران
۱۸۰ ۸۹ ۹۱ ۴۱ کوهرنگ بازفت بازفت بالا دهناش
۳۱ ۱۷ ۱۴ ۷ کوهرنگ بازفت بازفت بالا رباطک
۵۹ ۲۹ ۳۰ ۹ کوهرنگ بازفت بازفت بالا شرمک
۹۵ ۵۱ ۴۴ ۱۸ کوهرنگ بازفت بازفت بالا مهدی اباد
۱۶۴ ۸۱ ۸۳ ۳۱ کوهرنگ بازفت بازفت بالا لبدعلیا
۴۲ ۲۰ ۲۲ ۸ کوهرنگ بازفت بازفت بالا دره بالا
۱۵۳ ۷۱ ۸۲ ۲۶ کوهرنگ بازفت بازفت بالا کارکن علیا
۲۹ ۱۶ ۱۳ ۵ کوهرنگ بازفت بازفت بالا کارکن سفلی
۲۷ ۹ ۱۸ ۷ کوهرنگ بازفت بازفت بالا مزان
۱۲۱ ۶۰ ۶۱ ۲۵ کوهرنگ بازفت بازفت بالا شوله
۷۷ ۳۷ ۴۰ ۱۳ کوهرنگ بازفت بازفت بالا راکی
۷۸ ۴۰ ۳۸ ۱۶ کوهرنگ بازفت بازفت بالا مازه فرامرزی
۳۵ ۱۷ ۱۸ ۸ کوهرنگ بازفت بازفت بالا سربیشه
۱۵۹ ۸۸ ۷۱ ۲۹ کوهرنگ بازفت بازفت بالا شهرک مازه سوخته
۳۱ ۱۹ ۱۲ ۶ کوهرنگ بازفت بازفت بالا الگی سفلی
* * * * کوهرنگ بازفت بازفت بالا باغکاری
۳۲ ۲۱ ۱۱ ۸ کوهرنگ بازفت بازفت بالا تپاسفلی
۱۲۳ ۵۴ ۶۹ ۲۵ کوهرنگ بازفت بازفت بالا تیک
۲۹ ۱۶ ۱۳ ۶ کوهرنگ بازفت بازفت بالا دره هندو
۱۲۲ ۵۸ ۶۴ ۲۳ کوهرنگ بازفت بازفت بالا شیخ عالی
۳۵ ۲۰ ۱۵ ۶ کوهرنگ بازفت بازفت بالا کسری
۴۷ ۲۲ ۲۵ ۸ کوهرنگ بازفت بازفت بالا کیکاوس
۷۵ ۳۸ ۳۷ ۱۳ کوهرنگ بازفت بازفت بالا گراب
۲۶ ۱۵ ۱۱ ۴ کوهرنگ بازفت بازفت بالا موچان
۲۵۵ ۱۰۸ ۱۴۷ ۴۵ کوهرنگ بازفت بازفت بالا هوشوت
۱۴۰ ۷۳ ۶۷ ۳۴ کوهرنگ بازفت بازفت بالا شهرک چبد
۴۱۸ ۲۲۴ ۱۹۴ ۸۶ کوهرنگ بازفت بازفت بالا شهرک کوشکا
* * * * کوهرنگ بازفت بازفت بالا مور هره
۲۸۴ ۱۳۸ ۱۴۶ ۵۹ کوهرنگ بازفت بازفت بالا شهرک رهبری
۸۸۸۰ ۴۵۷۸ ۴۳۰۲ ۱۸۰۴ کوهرنگ بازفت بازفت پایین
۵۳ ۲۸ ۲۵ ۱۱ کوهرنگ بازفت بازفت پایین سرتنگ
* * * * کوهرنگ بازفت بازفت پایین بادام شیرین
۱۸۹ ۱۰۲ ۸۷ ۴۱ کوهرنگ بازفت بازفت پایین تلخه دان
۴۳ ۲۴ ۱۹ ۱۰ کوهرنگ بازفت بازفت پایین چم عباسعلی
۲۸ ۱۶ ۱۲ ۶ کوهرنگ بازفت بازفت پایین سرتنگ بادام شیرین
۲۱ ۱۲ ۹ ۴ کوهرنگ بازفت بازفت پایین سه جوی
۳۹ ۱۹ ۲۰ ۹ کوهرنگ بازفت بازفت پایین سروه پایین
۴۱ ۲۴ ۱۷ ۸ کوهرنگ بازفت بازفت پایین قلعه کشگی
۳۵ ۱۳ ۲۲ ۶ کوهرنگ بازفت بازفت پایین گاوشیر
۷۶۹ ۴۰۳ ۳۶۶ ۱۸۲ کوهرنگ بازفت بازفت پایین گزستان
۷۱۹ ۳۶۱ ۳۵۸ ۱۵۴ کوهرنگ بازفت بازفت پایین نالبندون
۳۷ ۱۹ ۱۸ ۸ کوهرنگ بازفت بازفت پایین وزگاگنگرستان
۲۳ ۱۴ ۹ ۵ کوهرنگ بازفت بازفت پایین هردان
۳۲ ۱۶ ۱۶ ۶ کوهرنگ بازفت بازفت پایین گنگرستان
۷۴۶ ۳۸۲ ۳۶۴ ۱۳۹ کوهرنگ بازفت بازفت پایین تبرک سفلی
۱۰۶۴ ۵۳۷ ۵۲۷ ۱۷۹ کوهرنگ بازفت بازفت پایین تلورد
۷۷ ۳۷ ۴۰ ۱۶ کوهرنگ بازفت بازفت پایین چاهک
۲۴۴ ۱۱۸ ۱۲۶ ۵۲ کوهرنگ بازفت بازفت پایین حسین اباد
۶۵ ۳۱ ۳۴ ۱۵ کوهرنگ بازفت بازفت پایین کول سرخ
۱۹ ۸ ۱۱ ۴ کوهرنگ بازفت بازفت پایین محموداباد
۲۲۶ ۱۱۳ ۱۱۳ ۴۸ کوهرنگ بازفت بازفت پایین مورز
۱۳۱ ۶۰ ۷۱ ۳۳ کوهرنگ بازفت بازفت پایین میان دوهان علیا
۹۰ ۴۵ ۴۵ ۲۵ کوهرنگ بازفت بازفت پایین میاندوهان سفلی
۱۹ ۱۰ ۹ ۴ کوهرنگ بازفت بازفت پایین نازی
۱۳۲ ۶۷ ۶۵ ۲۴ کوهرنگ بازفت بازفت پایین قلعه تبرک
۶۲۴ ۳۳۲ ۲۹۲ ۱۴۰ کوهرنگ بازفت بازفت پایین تبرک علیا
۱۰۷۷ ۵۸۰ ۴۹۷ ۲۰۰ کوهرنگ بازفت بازفت پایین چم قلعه
۲۶۰ ۱۳۸ ۱۲۲ ۵۴ کوهرنگ بازفت بازفت پایین چمن گلی
۵۴ ۲۶ ۲۸ ۹ کوهرنگ بازفت بازفت پایین خیارکار
* * * * کوهرنگ بازفت بازفت پایین رباطکوه
۱۱۶ ۶۷ ۴۹ ۲۶ کوهرنگ بازفت بازفت پایین طارم
۲۲۹ ۱۲۱ ۱۰۸ ۴۸ کوهرنگ بازفت بازفت پایین فریک
۸۷۱ ۴۳۳ ۴۳۸ ۱۷۲ کوهرنگ بازفت بازفت پایین ارته
۲۷۰ ۱۲۶ ۱۴۴ ۵۵ کوهرنگ بازفت بازفت پایین باغ چنار
۱۵۳ ۹۳ ۶۰ ۲۸ کوهرنگ بازفت بازفت پایین دره مولا
۱۴۶ ۸۰ ۶۶ ۳۰ کوهرنگ بازفت بازفت پایین دورک سفلی
۱۸۳ ۱۰۱ ۸۲ ۴۰ کوهرنگ بازفت بازفت پایین دورک علیا
۲۶ ۱۲ ۱۴ ۷ کوهرنگ بازفت بازفت پایین کچوز
۱۸۲۱۹ ۹۱۸۱ ۹۰۳۸ ۳۹۹۹ کوهرنگ مرکزئ
۴۵۳۷ ۲۳۵۷ ۲۱۸۰ ۱۰۵۸ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ
۳۴ ۱۷ ۱۷ ۶ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ نظراباد
۱۱۳ ۵۶ ۵۷ ۲۶ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ ده نوسفلی
* * * * کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ سددوم کوهرنگ
۱۴۱ ۷۰ ۷۱ ۴۴ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ شیخ علی خان
۱۱۲۰ ۵۷۹ ۵۴۱ ۲۶۰ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ قلعه گوشگک
۳۱ ۱۵ ۱۶ ۹ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ اب باریک ۱
۸۷۹ ۴۶۳ ۴۱۶ ۲۰۰ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ ده نوعلیا
* * * * کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ قاسم اباد
* * * * کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ رضی اباد
۱۳۵ ۷۴ ۶۱ ۲۹ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ قلعه تک
۱۸۳ ۹۳ ۹۰ ۴۳ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ کوی شهیدبهشتی
۳۳۳ ۱۷۱ ۱۶۲ ۶۵ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ ملک اباد
* * * * کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ ابخره
* * * * کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ ابکاسه
۱۹ ۱۰ ۹ ۷ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ بنواستکی
۲۲ ۱۲ ۱۰ ۷ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ حاجی اباد
۲۷۷ ۱۳۷ ۱۴۰ ۷۲ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ دیمه
۱۷ ۹ ۸ ۴ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ قلعه سبزی
* * * * کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ قیقاج
* * * * کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ گاوپیسه
۲۵۲ ۱۳۷ ۱۱۵ ۶۰ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ مهدی اباد۱
۱۳۶ ۷۰ ۶۶ ۳۵ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ خسرواباد
۱۵۳ ۸۳ ۷۰ ۳۱ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ فانی اباد
۱۳۴ ۶۷ ۶۷ ۳۰ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ محمد اباد۱
۳۴۵ ۱۸۷ ۱۵۸ ۷۷ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ میانرودان۱
۱۰۷ ۵۶ ۵۱ ۲۵ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ نیاکان
۶۳ ۳۳ ۳۰ ۱۵ کوهرنگ مرکزئ شوراب تنگزئ شهرک غلام اباد
۷۰۵۱ ۳۴۸۰ ۳۵۷۱ ۱۵۹۱ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین
۱۱۰ ۴۸ ۶۲ ۱۸ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین ابدال اباد
۷۶ ۳۳ ۴۳ ۱۹ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین اسمی اباد
* * * * کوهرنگ مرکزئ دشت زرین غلامرضااباد
۳۲ ۱۶ ۱۶ ۸ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین چشمه چلی
* * * * کوهرنگ مرکزئ دشت زرین چوبین رحمان
۱۸۷ ۹۷ ۹۰ ۴۱ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین چهارموران
۱۸۶ ۹۸ ۸۸ ۴۲ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین حیدرابادمیهه
۲۲۷ ۱۰۹ ۱۱۸ ۵۶ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین خونکار
۵۴ ۲۹ ۲۵ ۱۳ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین دره پیر
۳۵ ۱۵ ۲۰ ۸ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین زمان اباد
۹۰ ۴۳ ۴۷ ۲۱ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین سرداراباد
۱۲ ۴ ۸ ۵ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین سیدمراد
۱۲۳ ۶۵ ۵۸ ۳۳ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین سیل گاه
۵۶ ۲۹ ۲۷ ۱۳ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین علیشاه اباد
۱۳۳ ۶۶ ۶۷ ۳۱ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین گردوعلیا
۱۰۳ ۵۶ ۴۷ ۲۴ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین مردخانه
۱۱۶ ۶۱ ۵۵ ۲۶ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین نادراباد
۱۱ ۴ ۷ ۵ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین عباسعلی اباد
* * * * کوهرنگ مرکزئ دشت زرین مهدی اباد
۷۱۹ ۳۶۶ ۳۵۳ ۱۶۵ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین نصیراباد
* * * * کوهرنگ مرکزئ دشت زرین حمیداباد
۲۲۶ ۱۱۴ ۱۱۲ ۳۷ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین قلعه علی حسین سلجوقی
۲۵۱ ۱۱۶ ۱۳۵ ۶۵ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین نعل اشکنان سفلی
۱۷۷ ۸۷ ۹۰ ۴۳ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین قنبرسینی
۱۹۹ ۹۷ ۱۰۲ ۵۰ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین گردوسفلی
۱۵ ۴ ۱۱ ۴ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین مزرعه محمدعلی
۳۵ ۱۶ ۱۹ ۱۱ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین موسی اباد
۱۷۳ ۸۰ ۹۳ ۴۴ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین نعل اشکنان علیا
۸۳ ۴۰ ۴۳ ۱۹ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین ابوالقاسم اباد
۱۱۶ ۵۳ ۶۳ ۲۴ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین بخش اباد
۱۰۹ ۵۳ ۵۶ ۲۳ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین غلام اباد
۴۲ ۲۵ ۱۷ ۱۰ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین غلام اباد
۱۵۶ ۷۹ ۷۷ ۴۰ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین حمزه اباد
۷۶ ۴۱ ۳۵ ۱۹ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین حیدراباد
۱۵۷ ۷۴ ۸۳ ۳۰ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین دره بید
۹۵ ۴۸ ۴۷ ۲۱ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین قلعه سنگی
۹۳۱ ۴۶۴ ۴۶۷ ۲۱۸ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین شهرک میهه
۹۸ ۵۳ ۴۵ ۲۲ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین صالح ابادزری
۳۱۱ ۱۴۲ ۱۶۹ ۶۵ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین قباداباد
۷۹ ۴۰ ۳۹ ۱۷ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین قلعه بختیار
۶۵۵ ۳۳۴ ۳۲۱ ۱۴۴ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین قلعه علی اباد
۲۵۸ ۱۱۹ ۱۳۹ ۴۹ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین قلعه فریدون
۲۲ ۱۲ ۱۰ ۶ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین مصطفی اباد
۲۶۳ ۱۲۶ ۱۳۷ ۵۰ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین امیراباد
۲۳۱ ۱۱۴ ۱۱۷ ۴۷ کوهرنگ مرکزئ دشت زرین قریب اباد
۳۵۷۰ ۱۷۲۵ ۱۸۴۵ ۷۵۴ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی
۲۱۸ ۱۰۳ ۱۱۵ ۵۵ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی بیراهگان
۱۹۶ ۹۴ ۱۰۲ ۳۶ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی تلو
۱۷۶ ۸۸ ۸۸ ۳۱ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی چین
۶۴ ۳۲ ۳۲ ۱۴ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی دره زرگه
۱۱۱ ۵۶ ۵۵ ۱۷ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی زرک
۴۴۳ ۲۲۲ ۲۲۱ ۹۰ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی سرصالح کوتاه
۱۰۲ ۴۶ ۵۶ ۱۸ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی سوه
* * * * کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی لاوه
۴۲ ۱۹ ۲۳ ۶ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی روستا
۹۱ ۴۵ ۴۶ ۱۵ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی دره توت
۲۷ ۱۲ ۱۵ ۴ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی ای ناز
۵۲ ۲۷ ۲۵ ۱۱ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی بی آبه
۳۰ ۱۲ ۱۸ ۶ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی پیر عالی
۷۶۷ ۳۶۷ ۴۰۰ ۱۷۴ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی خویه
۱۲۳۶ ۵۹۵ ۶۴۱ ۲۷۵ کوهرنگ مرکزئ میان کوه موگوئی سراقاسید
۳۰۶۱ ۱۶۱۹ ۱۴۴۲ ۵۹۶ کوهرنگ مرکزئ چلگرد
۴۰۶۵ ۱۹۷۲ ۲۰۹۳ ۹۳۸ کوهرنگ دوآب صمصامی
۳۵۵۸ ۱۷۱۸ ۱۸۴۰ ۷۹۷ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب
۶۱ ۳۵ ۲۶ ۱۳ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب امیراباد
۱۷۵ ۸۹ ۸۶ ۳۷ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب بهمن اباد
۳۶ ۲۲ ۱۴ ۹ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب جمال اباد
۸۵ ۳۷ ۴۸ ۱۷ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب دره بید
۷۳ ۳۵ ۳۸ ۱۶ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب ده گه شامنصوری
۵۸ ۲۵ ۳۳ ۱۵ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب رزگه
۱۱۹ ۵۲ ۶۷ ۲۷ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب سیاوش ابادچندار
۳۵ ۲۱ ۱۴ ۱۰ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب سیف ابادالهیار
۴۹۱ ۲۱۰ ۲۸۱ ۱۰۰ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب صمصامی
۵۰ ۲۳ ۲۷ ۱۱ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب کوفی
۴۴ ۲۰ ۲۴ ۱۰ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب گل سرخ
۵۴ ۲۰ ۳۴ ۱۵ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب مالک اباد
۷۵ ۳۷ ۳۸ ۱۷ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب دزک سرچشمه
۶۸ ۳۳ ۳۵ ۱۴ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب دم تنگ
۶۲ ۳۳ ۲۹ ۱۴ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب حاجی اباد
۴۵۶ ۲۲۴ ۲۳۲ ۱۰۰ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب افسراباد
۱۰۶ ۵۰ ۵۶ ۲۳ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب باغ الگی
* * * * کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب تیرک احمداباد
۲۸۴ ۱۴۷ ۱۳۷ ۶۵ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب دزک سفلی
۳۱۵ ۱۴۷ ۱۶۸ ۷۸ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب دزک علیا
۸۸ ۴۷ ۴۱ ۲۴ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب سیف اباد
۲۱۴ ۱۰۷ ۱۰۷ ۵۰ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب صفااباد
۳۲۶ ۱۵۶ ۱۷۰ ۷۳ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب فخراباد
۳۳ ۲۰ ۱۳ ۶ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب فرخ اباد
۲۰ ۱۲ ۸ ۵ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب کریم اباد
۲۲۳ ۱۱۳ ۱۱۰ ۴۶ کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب سیاوش ابادگردو
۵۰۷ ۲۵۴ ۲۵۳ ۱۴۱ کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری
۹۹ ۵۲ ۴۷ ۲۵ کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری بیدامین
۲۲ ۸ ۱۴ ۷ کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری چم اباد
۳۸ ۲۰ ۱۸ ۱۱ کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری حاجی جلیل
۴۳ ۲۲ ۲۱ ۹ کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری دوروزن اباد
۳۲ ۱۵ ۱۷ ۱۲ کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری شهریاری
۱۱ ۴ ۷ ۴ کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری علی نقی اباد
۵۰ ۲۴ ۲۶ ۱۱ کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری گل اباد
۲۲ ۱۰ ۱۲ ۵ کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری ملک اباد۱
۴۸ ۲۸ ۲۰ ۱۵ کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری موردل
۳۵ ۲۲ ۱۳ ۱۰ کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری هربکول
۴۹ ۲۴ ۲۵ ۱۵ کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری یاوراباد
۳۱ ۱۲ ۱۹ ۸ کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری درک اباد
۲۷ ۱۳ ۱۴ ۹ کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری نصیراباد
۱۴۴۶ ۷۳۵ ۷۱۱ ۳۱۵ کوهرنگ
۱۴۴۶ ۷۳۵ ۷۱۱ ۳۱۵ کوهرنگ
۱۴۴۶ ۷۳۵ ۷۱۱ ۳۱۵ کوهرنگ
۵۸۰۴۷ ۲۹۳۵۶ ۲۸۶۹۱ ۱۶۲۸۸ کیار
۴۲۵۴۰ ۲۱۴۶۸ ۲۱۰۷۲ ۱۲۳۴۳ کیار مرکزئ
۸۳۵۶ ۴۱۷۹ ۴۱۷۷ ۲۳۵۳ کیار مرکزئ کیارشرقی
۳۱۵۶ ۱۶۲۵ ۱۵۳۱ ۸۸۶ کیار مرکزئ کیارشرقی دزک
۳۸۳ ۱۸۱ ۲۰۲ ۱۱۶ کیار مرکزئ کیارشرقی قلعه سلیم
۱۱۲۹ ۵۲۳ ۶۰۶ ۳۴۴ کیار مرکزئ کیارشرقی گشینرجان
۶۳۳ ۳۱۲ ۳۲۱ ۱۸۴ کیار مرکزئ کیارشرقی موسی اباد
۳۰۵۵ ۱۵۳۸ ۱۵۱۷ ۸۲۳ کیار مرکزئ کیارشرقی سرتشنیز
۹۸۱۴ ۴۹۳۹ ۴۸۷۵ ۲۹۷۹ کیار مرکزئ کیارغربی
۳۱۱۳ ۱۶۱۸ ۱۴۹۵ ۹۶۴ کیار مرکزئ کیارغربی خراجی
۵۸۲ ۲۷۳ ۳۰۹ ۱۷۱ کیار مرکزئ کیارغربی حاجی اباد
۷۶۸ ۳۷۸ ۳۹۰ ۲۳۴ کیار مرکزئ کیارغربی قلعه ممکا
۴۸۲ ۲۲۷ ۲۵۵ ۱۴۴ کیار مرکزئ کیارغربی شهرک زوردگان
۶۷۶ ۳۳۵ ۳۴۱ ۲۰۸ کیار مرکزئ کیارغربی جعفراباد
۱۵۸۴ ۷۸۴ ۸۰۰ ۴۹۰ کیار مرکزئ کیارغربی تشنیز
۳۰۳ ۱۶۱ ۱۴۲ ۸۸ کیار مرکزئ کیارغربی امیراباد
۹۱ ۴۶ ۴۵ ۲۸ کیار مرکزئ کیارغربی اسلام اباد
۷۳۴ ۳۷۴ ۳۶۰ ۲۰۶ کیار مرکزئ کیارغربی قلعه تک
۱۴۸۱ ۷۴۳ ۷۳۸ ۴۴۶ کیار مرکزئ کیارغربی سلم
۶۰۹۰ ۳۰۴۷ ۳۰۴۳ ۱۷۸۵ کیار مرکزئ دستگرد
۱۱۲۲ ۵۵۴ ۵۶۸ ۳۳۳ کیار مرکزئ دستگرد خیراباد
۵۲۵ ۲۶۰ ۲۶۵ ۱۴۷ کیار مرکزئ دستگرد ایرانچه
۳۲۶۱ ۱۶۳۶ ۱۶۲۵ ۹۵۷ کیار مرکزئ دستگرد دستگردامامزاده
۱۱۸۲ ۵۹۷ ۵۸۵ ۳۴۸ کیار مرکزئ دستگرد سورک
۷۱۳۲ ۳۷۳۳ ۳۳۹۹ ۱۹۶۵ کیار مرکزئ شلمزار
۵۹۴۹ ۲۹۸۹ ۲۹۶۰ ۱۶۸۴ کیار مرکزئ گهرو
۵۱۹۹ ۲۵۸۱ ۲۶۱۸ ۱۵۷۷ کیار مرکزئ دستنا
۱۵۵۰۷ ۷۸۸۸ ۷۶۱۹ ۳۹۵۵ کیار ناغان
۳۰۶۰ ۱۵۴۵ ۱۵۱۵ ۷۸۳ کیار ناغان ناغان
۳۵۲ ۱۸۶ ۱۶۶ ۹۳ کیار ناغان ناغان باجگیران
۶۳۰ ۳۱۵ ۳۱۵ ۱۶۰ کیار ناغان ناغان جغدان
۱۷۴ ۹۴ ۸۰ ۴۷ کیار ناغان ناغان جعمان
۱۸ ۹ ۹ ۵ کیار ناغان ناغان ده نوسفلی
۱۸۳ ۹۰ ۹۳ ۴۲ کیار ناغان ناغان ده نوعلیا
۳۳ ۱۵ ۱۸ ۱۰ کیار ناغان ناغان گاوتوت
* * * * کیار ناغان ناغان مهریک
۱۲ ۵ ۷ ۴ کیار ناغان ناغان کرچ سفلی
۱۹۷ ۱۰۰ ۹۷ ۵۰ کیار ناغان ناغان چهارطاق
۴۵۷ ۲۱۱ ۲۴۶ ۱۱۰ کیار ناغان ناغان چهراز
۲۶۷ ۱۴۳ ۱۲۴ ۶۸ کیار ناغان ناغان دم اب
۵۶۴ ۲۹۰ ۲۷۴ ۱۵۱ کیار ناغان ناغان عادل اباد
* * * * کیار ناغان ناغان فرخور
۱۶۰ ۸۰ ۸۰ ۳۸ کیار ناغان ناغان گوشه
۷۵۸۶ ۳۸۶۵ ۳۷۲۱ ۱۸۲۷ کیار ناغان مشایخ
۱۲۸۰ ۶۶۷ ۶۱۳ ۲۷۴ کیار ناغان مشایخ معدن
۳۸۳ ۲۱۱ ۱۷۲ ۱۰۰ کیار ناغان مشایخ سررک
۳۶۵ ۱۹۱ ۱۷۴ ۹۵ کیار ناغان مشایخ کل کله
۲۷۵ ۱۲۹ ۱۴۶ ۶۴ کیار ناغان مشایخ دره بید
۱۶۴ ۷۴ ۹۰ ۳۹ کیار ناغان مشایخ دره عشق
۳۴۲ ۱۷۵ ۱۶۷ ۷۳ کیار ناغان مشایخ دره یاس
۳۷۳ ۱۹۶ ۱۷۷ ۸۲ کیار ناغان مشایخ ابشاران سفلی
۳۰۲ ۱۴۸ ۱۵۴ ۶۷ کیار ناغان مشایخ ابشاران علیا
۳۵۳ ۱۸۶ ۱۶۷ ۸۲ کیار ناغان مشایخ برنجگان
۳۴ ۱۹ ۱۵ ۱۱ کیار ناغان مشایخ پوراز
۹۸۵ ۵۲۶ ۴۵۹ ۲۳۸ کیار ناغان مشایخ شهرک دورک
۵۹۸ ۲۹۵ ۳۰۳ ۱۳۲ کیار ناغان مشایخ جوزستان
۳۹۸ ۲۰۵ ۱۹۳ ۱۰۰ کیار ناغان مشایخ دوپلان
۳۵۰ ۱۸۶ ۱۶۴ ۹۳ کیار ناغان مشایخ شهرک گل سفید
۳۴ ۱۷ ۱۷ ۱۱ کیار ناغان مشایخ ابگلور
۱۲۸ ۶۳ ۶۵ ۳۸ کیار ناغان مشایخ رحیم اباد
۱۷۲ ۸۰ ۹۲ ۵۲ کیار ناغان مشایخ فیروزاباد
۵۸ ۲۶ ۳۲ ۱۶ کیار ناغان مشایخ اسلام اباد
۱۹۲ ۹۰ ۱۰۲ ۴۹ کیار ناغان مشایخ شهرک بره مرده
۴۲۵ ۲۱۲ ۲۱۳ ۱۱۵ کیار ناغان مشایخ سرتنگ محمود
۳۷۵ ۱۶۹ ۲۰۶ ۹۶ کیار ناغان مشایخ کاونددرویشان
۴۸۶۱ ۲۴۷۸ ۲۳۸۳ ۱۳۴۵ کیار ناغان ناغان

نوشته شده توسط مدير سايت در جمعه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۶:۵۷ ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.